:

Vad gör den svenska barnomsorgen unik?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör den svenska barnomsorgen unik?
  2. Vad handlade Barnstugeutredningen om?
  3. Vad är skillnaden mellan en fristående förskola och en kommunal förskola?
  4. Vad är pedagogisk omsorg?
  5. Vad innebar Förskolelagen 1975?
  6. Vad år bäst kommunal eller privat förskola?
  7. Vad år ett pedagogiskt ledarskap?

Vad gör den svenska barnomsorgen unik?

Många barn i Sverige har i dag sina rötter i en annan kultur än den svenska. Barnomsorgen har i hög grad blivit en mångkulturell mötesplats. Det är ett utta- lat mål att barnomsorgen ska stödja barnens dubbla kul- turtillhörighet och deras möjlighet att utveckla en aktiv tvåspråkighet.

Vad handlade Barnstugeutredningen om?

Barnstugeutredningen tillsätts nu, under Olof Palmes tid som utbildningsminister. Den får i uppgift att ta fram ett pedagogiskt program som ska ge barn mera jämlika förutsättningar inför skolan och livet.

Vad är skillnaden mellan en fristående förskola och en kommunal förskola?

Olika typer av förskolor En kommunal eller offentlig förskola drivs av kommunen medan en privat förskola kan drivas av allt ifrån handels- och aktiebolag till föräldrakooperativ och föreningar. Privata förskolor kallas också för fristående förskolor och innefattar alla skolor som drivs av en annan huvudman än kommunen.

Vad är pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Det kan vara verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett traditionellt familjedaghem. Det kan också vara olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild lokal.

Vad innebar Förskolelagen 1975?

Den första lagstiftningen på förskoleområdet – Förskolelagen – trädde i kraft 1975 och innebar en lagfäst skyldighet för kommunerna att erbjuda avgiftsfri förskola till sexåringar och en plan- mässig utbyggnad av förskoleverksamheten i varje kommun för bl. a. barn med förvärvsarbe- tande föräldrar.

Vad år bäst kommunal eller privat förskola?

Det är alltså fler utbildade förskollärare i kommunala förskolor. Däremot är personaltätheten något bättre hos enskilda huvudmän 5,09 vs 5,22. Men 0,13 barn blir ju inte direkt något barn extra. Så det är lite av en myt att personaltätheten är mycket bättre i fristående förskolor.

Vad år ett pedagogiskt ledarskap?

Pedagogiskt ledarskap innebär att leda och ansvara för att den pedagogiska verksamheten håller hög kvalitet idag och ännu högre i morgon. Denna devis rymmer Lärarförbundet Skolledares syn på begreppet pedagogiskt ledarskap.