:

Vad är ett kostnadsslag?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är ett kostnadsslag?
  2. Vad ingår i indirekta kostnader?
  3. Vad är en Kalkylobjekt?
  4. Vad menas med Kostnadsbärare?
  5. Vad ingår i kalkylering?
  6. Vad är en rimlig Overheadkostnad?
  7. Är indirekta kostnader fasta kostnader?
  8. Hur gör man en Förkalkyl?
  9. Vad menas med overheadkostnader?

Vad är ett kostnadsslag?

Kostnadsslag är direkta kostnader som hör till samma utgiftsområde, t ex löner, material, försäkringar respektive värdeminskningar på maskiner.

Vad ingår i indirekta kostnader?

Med indirekta kostnader avses sådana kostnader som inte kan hänföras till en viss vara eller viss tjänst, t ex kostnader som är gemensamma för flera projekt, för en hel forskargrupp, för en institution, för ett verksamhetsområde eller för hela universitetet.

Vad är en Kalkylobjekt?

Kalkylobjektet vid en investeringskalkyl är alla effekter av en tänkt maskininvestering, köpet av en truck, anskaffningen av en ny förpackningslinje eller satsningen på en marknadsföringskampanj eller liknande. Vid nedläggningsbeslut är kalkylobjektet de delar av företaget man överväger att avveckla.

Vad menas med Kostnadsbärare?

Begreppet kostnadsbärare avser den tjänst eller den vara som kostnaden är kopplad till. Summan av de direkta och indirekta kostnaderna för en kostnadsbärare är dess så kallade självkostnad.

Vad ingår i kalkylering?

Kalkylering innebär att man upprättar kostnadskalkyler, d.v.s uppskattar vad något kommer att kosta i förväg, till exempel vad den slutliga kostnaden för en byggnad kommer att bli eller vad kostnaden blir per styck för en tillverkad vara.

Vad är en rimlig Overheadkostnad?

För de 49 myndigheter som vi undersökt ligger de gemensamma OH-kostnaderna på i medeltal knappt 250 000 kr per årsmedarbetare. En anställd inom svensk statsförvaltning påförs alltså någonting i storleksordningen en kvarts miljon per år i form av overheadkostnader.

Är indirekta kostnader fasta kostnader?

Indirekt kostnad är kort sagt motsatsen till direkt kostnad, och är också en typ av kostnadsfördelning. Allt som inte är en direkt kostnad, är en indirekt kostnad. Indirekta kostnader, kan precis som direkta kostnader, vara fasta eller rörliga.

Hur gör man en Förkalkyl?

En förkalkyl är en beräkning av kostnaderna för t ex en produkt som görs i förväg, innan produkten tillverkats; innan beslut tas. En förkalkyl är ett beslutsunderlag som upprättas före ett beslut genomförs. Eftersom underlaget baseras på framtida intäkter och kostnader är en förkalkyl ofta förknippad med osäkerhet.

Vad menas med overheadkostnader?

Vid sidan om de direkta produktionskostnaderna har en entreprenör också indirekta kostnader, gemensamma för hela företaget. Sådana kostnader kallar man för overheadkostnader. Det är kostnader för administration, bokföring, lönehantering, fakturering, marknadsföring, försäkringar, skatter mm.