:

Vad är en kunskapsteoretisk ansats?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en kunskapsteoretisk ansats?
  2. Hur används rationalism?
  3. Hur tänker en rationalist?
  4. Vad kännetecknar en rationalist?
  5. Vilka Metodansatser finns?

Vad är en kunskapsteoretisk ansats?

vilka vetenskapsteoretiska (epistemologiska) kunskapsansatser forskaren har avseende exempelvis empirism kontra rationalism eller atomism kontra holism. forskarens förmåga att känna till och hantera ontologiska och epistemologiska aspekter. vilken slags frågeställningar forskaren intresserar sig för. hur data samlas in.

Hur används rationalism?

Denna rationalism anser man leder till att människan blir främmande för naturen med katastrofala följder. Ekonomisk rationalism förutsätter att grundläggande relationer mellan individer och kollektiva aktörer bygger på konkurrens.

Hur tänker en rationalist?

Rationalismen hävdar, i korthet, att även om sinneserfarenheten är grunden för mycket kunskap, krävs åtminstone någon form av medfödd förmåga eller psykisk apparat för att organisera alla dessa sinnesintryck till kunskap.

Vad kännetecknar en rationalist?

Rationalism är alla filosofiska riktningar, som är centrerade kring förnuftet (ratio på latin), tänkandet och tingens logiska ordning.

Vilka Metodansatser finns?

Det finns i huvudsak två olika metodansatser, som har olika uppfattningar om relationen mellan teori och empiri, den induktiva (går från empiri till teori) och den deduktiva (går från teori till empiri).