:

Vad är tillgänglighetsanpassning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad är tillgänglighetsanpassning?
 2. Vilka brister finns i tillgängligheten?
 3. Vad betyder delaktighet inom specialpedagogik?
 4. Vad innebär delaktighet i aktivitet?
 5. Vad innebär likvärdighet inom funktionsnedsättning?
 6. Vad innebär det när man talar om tillgänglighet inom specialpedagogik?

Vad är tillgänglighetsanpassning?

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning innebär att de på lika villkor som andra har tillträde till den fysiska miljön, transporter och anläggningar, och tillgång till information, kommunikation, varor, produkter och tjänster.

Vilka brister finns i tillgängligheten?

Att arbeta med brister i tillgängligheten handlar om att identifiera hinder som finns i samhället och undanröja dem....Exempel på sådana lagar är:

 • Lagen om tillgänglig digital offentlig service.
 • Arbetsmiljölagen.
 • Plan- och bygglagen.
 • Förvaltningslagen.
 • Lagen om offentlig upphandling.
 • Diskrimineringslagen.
 • Språklagen.
BE

Vad betyder delaktighet inom specialpedagogik?

Med delaktighet menas bland annat att du har rätt att uttrycka dina åsikter. Det är viktigt att du blir lyssnad på och att du får utrymme att tycka till i olika frågor som rör dig. Du har också rätt att både vara en del i skolans gemenskap och att kunna ta del av skolans olika aktiviteter.

Vad innebär delaktighet i aktivitet?

Delaktighet innebär att vara engagerad i en aktivitet som personen vill och behöver göra. Genom att miljön anpassas kan personen vara delaktig trots att kroppsfunktioner att utföra inte finns. Arbetsterapeuter vill främja aktivitet och delaktighet genom ledskydd.

Vad innebär likvärdighet inom funktionsnedsättning?

Det betyder att alla som har olika funktionsnedsättningar ska kunna vara en del av samhället på samma villkor som andra. Den som har en funktionsnedsättning, eller flera, får inte diskrimineras. Det betyder att hen inte ska ha det sämre än personer utan en funktionsnedsättning.

Vad innebär det när man talar om tillgänglighet inom specialpedagogik?

Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn och elever oavsett funktionsförmåga. Tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet.