:

Vad menas med Nuvärdesmetoden?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med Nuvärdesmetoden?
  2. Vad säger Nettonuvärde?
  3. Vad är Nusumma?
  4. Vad är Tillväxtränta?
  5. Vad menas med en Grundinvestering?

Vad menas med Nuvärdesmetoden?

Nuvärdesmetoden räknar om alla betalningar över tid till en specifik tidpunkt, ett nuvärde. Denna tidpunkt är densamma som tidpunkten för investeringen, därav namnet nuvärde. Beräkningarna sker genom en diskonteringsfaktor som är kalkylräntan över tid. För enstaka betalningar kallas detta för nuvärdesfaktor.

Vad säger Nettonuvärde?

Nettonuvärde är differensen mellan nuvärde och investeringskostnad. Kapitalvärdeskvot är en term som oftast används i betydelsen nettonuvärdeskvot, det vill säga nettonuvärdet delat med investeringskostnaden. Emellanåt kan uttrycket även betyda nuvärdeskvot, vilket är nuvärdet delat med grundkostnaden.

Vad är Nusumma?

Nuvärdefaktor är den faktor som beskriver vad en framtida betalningsström är värd idag. Nusummefaktorn är den faktor som används för att diskontera ett fixt antal års betalningsströmmar till nuvärde. Den kan härledas ur en summa av nuvärdefaktorer.

Vad är Tillväxtränta?

Tillväxträntan är den årliga räntesats som gör att grundinvesteringen växer till ett belopp som är lika med summan av alla (räntejusterade) inbetalningsöverskott. Grundinvestering x (1 + tillväxtränta)^antal år = slutvärdet av årliga betalningar.

Vad menas med en Grundinvestering?

Grundinvestering är ett begrepp inom investeringskalkyleringen. Grundinvestering är den utbetalning som görs för att erhålla tillgången för en investering. Grundinvestering är ett monetärt belopp. Grundinvestering görs oftast bara en gång vid en investerings början.