:

När krävs stämmobeslut?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När krävs stämmobeslut?
  2. Vad är Aktsamhetsprincipen?
  3. Kan bostadsrättsförening neka renovering?
  4. Måste alla motioner tas upp på stämman?
  5. Hur håller man en årsstämma?
  6. Får man hålla årsstämma?
  7. Vad har styrelsen att ta hänsyn till i sitt arbete?

När krävs stämmobeslut?

Ska man besluta om standardförbättringar, exempelvis nybygge av lekplats eller installation av hissar rekommenderar vi stämmobeslut. Handlar det om mindre ombyggnationer bör styrelsen kunna besluta på egen hand, såsom en överbyggnad till soptunnor på gården.

Vad är Aktsamhetsprincipen?

Till grund för direktivets bestämmelser ligger aktsamhetsprincipen (”the prudent person rule”) som tar sikte på beslutsprocessen i det enskilda institutet. Tanken är att verksamheten skall bedrivas på ett sätt som den enskilde förmånstagaren själv skulle göra om han eller hon hade erforderlig kompetens och kunskap.

Kan bostadsrättsförening neka renovering?

Om du vill genomföra en renovering som inte bara är kosmetisk så måste du alltså kontakta styrelsen för bostadsrättsföreningen för att ansöka om tillstånd. Enligt svensk lag så får föreningen inte vägra dig ett tillstånd om det du vill göra inte kommer att orsaka skador eller vara en olägenhet för föreningen.

Måste alla motioner tas upp på stämman?

Samtliga motioner ska tas upp i kallelsen/dagordningen för stämman. Det ska i kallelsen finnas uppgift om vad respektive motion innehåller och helst även styrelsens förslag till beslut.

Hur håller man en årsstämma?

Ordinarie årsstämma Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår ska aktieägarna hålla en ordinarie bolagsstämma. Ordinarie stämma kallas därför även för årsstämma. Att föra protokoll vid bolagsstämma är ett krav enligt aktiebolagslagen. Det är ordföranden som ska se till att protokoll förs under stämman.

Får man hålla årsstämma?

Det är inte tillåtet att ställa in en årsstämma helt och hållet. Däremot kan årsstämman hållas senare. Men årsstämman måste ändå hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. En extra bolagsstämma kan också hållas senare.

Vad har styrelsen att ta hänsyn till i sitt arbete?

Som styrelseledamot är du skyldig att ta hänsyn till allt som lagar, stadgar och andra bestämmelser föreskriver. Om ledamöter avsiktligt bryter mot bestämmelserna eller genom slarv och vårdslöshet vållar skada för föreningen, kan föreningsstämman vägra styrelsen ansvarsfrihet.