:

Hur aktualiseras ärenden inom socialtjänsten?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur aktualiseras ärenden inom socialtjänsten?
 2. Vad innebär att dokumentera så nära den enskilde som möjligt?
 3. I vilken lag kan man läsa om vad man får göra som hälso och sjukvårdspersonal och som terapeut inom komplementärmedicin?
 4. Vad är en förhandsbedömning?
 5. På vilka olika sätt kan ärenden aktualiseras enligt SoL?
 6. Vem kan aktualisera ett ärende?
 7. Hur kan man dokumentera inom vård och omsorg?
 8. Vad är det som ska dokumenteras under en utredning?
 9. Vad gäller för hälso och sjukvårdspersonal?
 10. Vilka lagar styr hälso- och sjukvården?
 11. Hur går en Skyddsbedömning till?
 12. Vad ska en Skyddsbedömning innehålla?
 13. Vad ska en personakt innehålla?
 14. Vad menas med Ärendehandläggning?
 15. Vad innebär nya förvaltningslagen?

Hur aktualiseras ärenden inom socialtjänsten?

Ett barn kan bli aktuellt inom socialtjänsten på flera olika sätt. Det kan ske genom ansökan, anmälan eller att socialtjänsten får information på annat sätt. Socialsekreterarens första kontakt med ett barn eller en familj sker många gånger under denna så kallade aktualiseringsfas.

Vad innebär att dokumentera så nära den enskilde som möjligt?

”Huvudregel är att dokumentera så nära den enskilde som möjligt. Att genomförandet av en insats dokumenteras så nära den enskilde som möjligt är viktigt av flera olika skäl. Risken för att uppgifter glöms bort eller uppfattas felaktigt minskar om dokumentationen ses som en integrerad del av det dagliga arbetet.

I vilken lag kan man läsa om vad man får göra som hälso och sjukvårdspersonal och som terapeut inom komplementärmedicin?

Bestämmelser om vårdinsatser inom hälso- och sjukvårdsområdet som bedrivs av andra än hälso- och sjukvårdspersonal ingår i dag i patientsäkerhetslagen (2010:659, 5 kap. och 10 kap.).

Vad är en förhandsbedömning?

Vid anmälningar om oro för ett barn ska socialnämnden bedöma om en utredning ska inledas eller inte. Det kallas för att göra en förhandsbedömning. Beslut om att inleda utredning eller inte ska fattas inom fjorton dagar från det att anmälan kom in.

På vilka olika sätt kan ärenden aktualiseras enligt SoL?

Aktualisera ärenden enligt SoL och LSS Av dokumentationen ska det också framgå vilka andra uppgifter av betydelse för saken som har lämnats till nämnden. Uppgifter som har kommit till nämndens kännedom på annat sätt än genom en ansökan, begäran eller anmälan och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden enligt 11 kap.

Vem kan aktualisera ett ärende?

Aktualisering. Ett ärende inom ekonomiskt bistånd aktualiseras vanligen genom en ansökan från en person eller familj. Ett ärende kan även aktualiseras genom att det kommer in annan information som socialtjänsten behöver beakta och ta ställning till.

Hur kan man dokumentera inom vård och omsorg?

Omvårdnadspersonal utan it-behörighet ska dokumentera sina iakttagelser i pappersform. Av anteckningen ska det framgå händelsedatum, dokumentationsdatum om det är ett annat än händelsedatumet samt vem som skrivit anteckningen. Anteckningen ska signeras.

Vad är det som ska dokumenteras under en utredning?

Av de upprättade handlingarna ska det framgå vad som är faktiska omständigheter och händelser av betydelse och vad som är bedömningar. En dokumenterad händelse av betydelse ska även innehålla uppgifter om när händelsen har inträffat.

Vad gäller för hälso och sjukvårdspersonal?

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienterna ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

Vilka lagar styr hälso- och sjukvården?

Vårdgivarens skyldigheter finns beskrivna främst i hälso- och sjukvårdslagen (HSL), tandvårdslagen (TvL), patientlagen (PL), patientdatalagen (PDL) och personalens skyldigheter i patientsäkerhetslagen (PSL). I flera fall är paragraferna i lagarna likalydande men de riktar sig till olika målgrupper.

Hur går en Skyddsbedömning till?

- Skyddsbedömningar ska göras - När misstanke uppstår om våld eller andra övergrepp av närstående ska utredning inledas. Det ska ske både när barn direkt utsatts eller bevittnat våld/övergrepp. - Alla bedömningar ska ske inom föreskriven tid (14 dagar). Beslut om att inleda/inte inleda utredning ska ske skyndsamt.

Vad ska en Skyddsbedömning innehålla?

Skyddsbedömning. För alla anmälningar som inkommer till socialkontoret ska en skyddsbedömning göras. Det betyder att socialtjänsten behöver ta ställning till om oron i anmälan är så allvarlig och akut att det finns behov av akuta skyddsåtgärder samma dag.

Vad ska en personakt innehålla?

4 § En personakt ska innehålla namn, personnummer och andra kontaktuppgifter till den enskilde. 3. vem (namn och kontaktuppgifter) som har förordnats som god man enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn.

Vad menas med Ärendehandläggning?

Med handläggning av ärenden menas alla åtgärder från det att ett ärende aktualiseras till dess att det avslutas genom beslut eller, om beslutet överklagas, genom en dom.

Vad innebär nya förvaltningslagen?

Förvaltningslagen (2017:900) reglerar förvaltningsmyndigheternas verksamhet. Förvaltningslagen ger en grundläggande struktur för kontakterna mellan myndigheter och enskilda vid ärendehandläggning. Lagens främsta syfte är att värna medborgarnas rättssäkerhet när de har med förvaltningsmyndigheter att göra.