:

Får du använda öppen låga vid Tätskiktsarbete på tak?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Får du använda öppen låga vid Tätskiktsarbete på tak?
 2. Vilka måste gå Behörighetsutbildning i brandfarliga arbeten?
 3. Hur länge håller Heta Arbeten?
 4. Vad krävs för att få använda varmluftspistol?
 5. Vem kan vara Tillståndsansvarig heta arbeten?
 6. Vilka krav ställs på släckutrustning?
 7. Får Tillståndsansvarig utföra brandfarliga arbeten?
 8. Kan Tillståndsansvarig vara brandvakt?
 9. Hur lång tid bör man maximalt ge tillstånd för?
 10. Vad händer om jag inte har Heta arbeten?
 11. Vem får koppla ur ett automatiskt brandlarm?
 12. Kan Tillståndsansvarig vara utförare?
 13. Vem måste skriva under tillstånds och checklistan innan arbetet påbörjas?
 14. Vad betyder Effektivitetsklass 34 A 233 BC?
 15. Vilken släckutrustning kan du alltid använda för att släcka en brand i brandfarlig vara?

Får du använda öppen låga vid Tätskiktsarbete på tak?

11 □ Vid tätskiktsarbete eller annan torkning eller uppvärmning är gaslågan innesluten. Öppen låga får användas för smältning av is och snö. 13 □ Vid smältning av asfalt ska utrustningen hanteras enligt Svenska Brandskyddsföreningens Säkerhetsregler för Heta Arbeten på tak och balkonger.

Vilka måste gå Behörighetsutbildning i brandfarliga arbeten?

Den som ska utföra brandfarliga arbeten ska ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. Detsamma gäller den som ska vara brandvakt. Behörighetsutbildning ska vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté för brandfarliga arbeten.

Hur länge håller Heta Arbeten?

Hur länge är certifikatet Heta Arbeten® giltigt? Ett certifikat är giltigt i 5 år och efter det ska det förnyas.

Vad krävs för att få använda varmluftspistol?

Det innebär att du ska ha genomgått en endags utbildning där du bland annat får kunskap om Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. En behörighetsutbildning hos någon av Brandskyddföreningens kvalitetsgranskade arrangörer resulterar i ett certifikat Heta Arbeten®.

Vem kan vara Tillståndsansvarig heta arbeten?

Vem utser en tillståndsansvarig? Enligt säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats är det beställaren av dessa arbeten som har uppgiften att utse en tillståndsansvarig.

Vilka krav ställs på släckutrustning?

Det finns egentligen två olika krav i säkerhetsregel 8.

 • Lägsta kravet är att det finns en slang med vattentryck. Slangen ska vara minst 19mm och trycket på vid munstycket.
 • Om inte slang finns att tillgå ska det finnas minst 2x6 kg pulversläckare med lägsta effektivitetsklass 34A 233BC.

Får Tillståndsansvarig utföra brandfarliga arbeten?

Säkerhetsregel 0 – Tillstånd Om fara för brand bedöms föreligga, får arbetet utföras endast under förutsättning att den tillståndsansvarige: Utfärdar tillstånd för arbetena på Tillstånds- & checklista för Brandfarliga arbeten eller motsvarande, som ska vara fullständigt ifylld.

Kan Tillståndsansvarig vara brandvakt?

Alla som har ett giltigt certifikat Heta Arbeten®, eller motsvarade, får vara brandvakt och därmed utföra efterbevakning. Måste efterbevakning utföras om brandvakt under arbetet valts bort av tillståndsansvarig? Ja, efterbevakning ska alltid finnas oavsett om det funnits brandvakt eller inte under arbetet.

Hur lång tid bör man maximalt ge tillstånd för?

Hur länge får ett tillstånd gälla? Tillståndet ska utfärdas för så kort tid som möjligt och bör normalt inte gälla längre tid än en dag/ett skift. Riskbedömningen i samband med tillståndsgivningen ska avgöra hur länge förhållandena på arbetsplatsen kan förväntas vara oförändrade med avseende på brandrisker.

Vad händer om jag inte har Heta arbeten?

När heta arbeten utförs på en tillfällig arbetsplats och dessutom anses brandfarligt ska Brandskyddsföreningens säkerhetsregler Heta Arbeten® följas. Detta är ett försäkringskrav för att du ska ha möjlighet till full ersättning i händelse av att du orsakar en brand under arbetets utförande.

Vem får koppla ur ett automatiskt brandlarm?

Det är anläggningsskötaren som beslutar om och under vilka förutsättningar brandlarmet får frånkopplas. Minst en brandvakt skall finnas.

Kan Tillståndsansvarig vara utförare?

Tillståndslistan ska ha möjlighet att signeras av tillståndsansvarig, utförare och brandvakt. Det finns idag 2 versioner för digital tillståndslista: ”Brandfarliga Arbeten” som du laddar ned som app. Med Brandfarliga Arbeten appen kan du skapa och signera tillståndslistor digitalt.

Vem måste skriva under tillstånds och checklistan innan arbetet påbörjas?

Tillståndsansvarig, hetarbetaren och brandvakten skriver tillsammans under listan. Därefter kan arbetet påbörjas. Hur länge får ett tillstånd gälla?

Vad betyder Effektivitetsklass 34 A 233 BC?

Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats. Här avses slang med vatten eller två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass BC (minst 2x6 kg pulver).

Vilken släckutrustning kan du alltid använda för att släcka en brand i brandfarlig vara?

Brandsläckare. Pulversläckare är den bästa släckaren för privatpersoner. De är lätta att använda, klarar alla typer av bränder och har en bra räckvidd. Vi rekommenderar pulversläckare på minst sex kilo.