:

Vem ska ha Arvskifteshandlingen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vem ska ha Arvskifteshandlingen?
 2. Vad händer om ett dödsbo inte skiftas?
 3. När kan man åberopa 12 2?
 4. Har halvsyskon rätt till arv?
 5. Vart skickas Arvskifteshandling?
 6. Vad ska stå i en Arvskifteshandling?
 7. Måste man göra ett arvskifte?
 8. Hur kan en Arvskifteshandling se ut?
 9. Vad innebär 12 kap 2 i äktenskapsbalken?
 10. Vad menas med begreppet giftorättsgods?
 11. Har min halvbror rätt att ärva mig?
 12. Vem ärver min halvsyster?
 13. Hur ska en Arvskifteshandling se ut?
 14. Var ska man skickas Arvskifteshandling?
 15. Vad menas med Basbeloppsregeln?

Vem ska ha Arvskifteshandlingen?

Om det finns flera arvingar ska du dokumentera vem som ska ärva vad, i en så kallad arvskifteshandling. Du kan skriva arvskifteshandlingen på egen hand eller anlita en annan person eller jurist. Alla som ärver ska skriva under dokumentet som nu är ett avtal.

Vad händer om ett dödsbo inte skiftas?

Om dödsboet inte har tillgångar att skifta behövs inte avtalet om arvskifte. Om du är dödsboets enda delägareupphör dödsboet för Skatteförvaltningen när du till skattebyrån har lämnat en kopia av bouppteckningen för arvsbeskattningen. Egendomen överförs till dig genast efter dödsfallet.

När kan man åberopa 12 2?

Den s.k. 12:2-regeln innebär att den efterlevande maken kan begära att vardera make behåller sitt giftorättsgods vid en bodelning. Denne regel kan således åberopas som en jämkningsregel vid bodelning när ena maken har avlidit. Gällande arv så har särkullbarn rätt att begära ut sitt arv före den efterlevande maken.

Har halvsyskon rätt till arv?

Halvsyskon ärver om den gemensamma föräldern är avliden. Finns inga helsyskon, syskonbarn eller föräldrar till arvlåtaren kvar i livet tar dock halvsyskon (eller dennes efterlevande barn) hela arvet. I den tredje arvsklassen finns den avlidnes far- och morföräldrar.

Vart skickas Arvskifteshandling?

Samtliga dödsbodelägare måste ha undertecknat originalet av arvskifteshandlingen innan vidimering. Om en eller flera dödsbodelägare är omyndig eller företräds av förvaltare/god man måste en skriftlig arvskifteshandling upprättas och godkännas av överförmyndaren i den kommun där dödsbodelägaren bor.

Vad ska stå i en Arvskifteshandling?

I arvskifteshandlingens innehåll framgår hur kvarlåtenskapen efter en avliden person ska fördelas. En arvskifteshandling baseras på den bouppteckning som tidigare skickats till Skatteverket tillsammans med andra relevanta handlingar, exempelvis testamente, gåvobrev och tidigare avliden makes/makas bouppteckning.

Måste man göra ett arvskifte?

Enligt svensk lag (ärvdabalken) måste ett arvskifte upprättas så snart det finns fler än en dödsbodelägare. Om det finns ett testamente efter den avlidne måste detta vinna laga kraft innan ett arvskifte kan upprättas. Om den avlidne var gift eller sambo krävs det i regel en bodelning innan arvskiftet kan upprättas.

Hur kan en Arvskifteshandling se ut?

Arvskiftet måste alltså vara ett skriftligt avtal. Reglerna i ÄB meddelar alltså att arvskiftesdokumentet ska vara skriftligt och att alla måste skriva under det, inga fler specifika krav på dokumentet finns skrivet i lagtexten. Innehållsmässigt ska där framgå vad ni kommit överens om.

Vad innebär 12 kap 2 i äktenskapsbalken?

Tillgångarna vid en bodelning kallas för giftorättsgods. Undantag kan ske i bodelningen om den efterlevande parten begär jämkning enligt Äktenskapsbalken 12:2 (ÄktB 12:2). Detta innebär att varje maka/make i en bodelning var för sig behåller sin del av gifto rättsgodset.

Vad menas med begreppet giftorättsgods?

Enligt Äktb 7:1 utgörs giftorättsgodset av all egendom som inte är enskild egendom. Parterna i ett äktenskap eller registrerat partnerskap har äganderätt till det denne införskaffar eller hade med sig in i förhållandet. Har parterna införskaffat egendom gemensamt kan de vara gemensamma ägare, så kallad samäganderätt.

Har min halvbror rätt att ärva mig?

Eftersom dina söners halvbror kan ha rätt till arv då deras gemensamma förälder (pappan) är död bör dina söner, om de inte vill att halvbrodern ska få ärva dem, upprätta var sitt testamente till förmån för någon annan. Eftersom att dina söners pappa är avliden kan halvbrodern ha rätt till arv efter dina söner.

Vem ärver min halvsyster?

Oavsett om man är halvsyskon, eller helsyskon, så ärver alltid barn, vilka ju är bröstarvingar, sina föräldrar. Men tidpunkten man ärver är däremot lite olika. Särkullbarnet (halvsyskon) ärver alltid sin förälder när denne avlidit.

Hur ska en Arvskifteshandling se ut?

Arvskiftet måste alltså vara ett skriftligt avtal. Reglerna i ÄB meddelar alltså att arvskiftesdokumentet ska vara skriftligt och att alla måste skriva under det, inga fler specifika krav på dokumentet finns skrivet i lagtexten. Innehållsmässigt ska där framgå vad ni kommit överens om.

Var ska man skickas Arvskifteshandling?

Samtliga dödsbodelägare måste ha undertecknat originalet av arvskifteshandlingen innan vidimering. Om en eller flera dödsbodelägare är omyndig eller företräds av förvaltare/god man måste en skriftlig arvskifteshandling upprättas och godkännas av överförmyndaren i den kommun där dödsbodelägaren bor.

Vad menas med Basbeloppsregeln?

En efterlevande makes rätt att under alla omständigheter åtminstone få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp efter den andre makens död. Basbeloppsregeln, som hittas i 3 kap. 1 § ärvdabalken, går före eventuellt testamente eller särkullsbarns rätt att få ut sin arvslott direkt.