:

När behövs en jämställdhetsplan?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. När behövs en jämställdhetsplan?
 2. Vad säger Sveriges lag om sexuell diskriminering?
 3. Vad är osakliga löneskillnader?
 4. Vad menas med aktiva åtgärder?
 5. Vad reglerar jämställdhetslagen?
 6. När kom jämställdhetslagen?
 7. Vad är missgynnande?
 8. Vilka lagar finns inom sexualitet?
 9. Vad innebär att löneskillnader är ovägda eller Standarvägda?
 10. Får män basera lön på ålder?
 11. Vad innebär aktiva åtgärder inom ramen för jämställdhetsplanen?
 12. Vad innebär jämställdhet mellan könen?
 13. Vilket är syftet med jämställdhetslagen?

När behövs en jämställdhetsplan?

För företag med minst 25 anställda gäller att de måste upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete vart tredje år. För företag med mindre än 10 anställda krävs inte en jämställdhetsplan men företaget måste enligt lagen bedriva "målinriktat jämställdhetsarbete".

Vad säger Sveriges lag om sexuell diskriminering?

Lagens ändamål 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:958).

Vad är osakliga löneskillnader?

Man kan alltså säga att osakliga löneskillnader är skillnader i lön som inte kan förklaras med hjälp av faktorer som är relevanta för de arbetsuppgifter man utför, den kompentens som krävs, hur väl man utför sitt arbete eller villkoren inom en konkurrerande arbetsmarknad.

Vad menas med aktiva åtgärder?

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Arbetsgivaren ska arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.

Vad reglerar jämställdhetslagen?

Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i arbetslivet).

När kom jämställdhetslagen?

Jämställdhetslagen (1991:433) var en svensk lag som hade till uppgift att främja både kvinnor och mäns lika rätt i arbetslivet. Lagen innehöll dels krav på att arbetsgivaren skall bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete och dels förbud mot direkt och indirekt diskriminering på grund av kön.

Vad är missgynnande?

Ett missgynnande är om någons handlande, beslut eller beteende får en negativ följd för någon annan, det vill säga en skada, nackdel eller ett obehag. Det kan handla om att en person kommer i ett sämre läge eller går miste om en förbättring, en förmån eller service.

Vilka lagar finns inom sexualitet?

Sexualbrott omfattar bland annat våldtäkt, sexuellt övergrepp, sexuellt ofredande och koppleri. Den ändrades lagstiftningen för sexualbrott. I den nya lagen betonas att sex ska vara frivilligt och den som har samlag med någon som inte deltar av fri vilja kan dömas för våldtäkt.

Vad innebär att löneskillnader är ovägda eller Standarvägda?

De som framhåller en större löneskillnad mellan könen jämför grupperna kvinnor och män rakt av med varandra (den så kallade ovägda löneskillnaden), medan de som argumenterar för att lönegapet är mindre jämför ”likvärdiga” individer, en metod som ofta refereras till som den standardvägda löneskillnaden.

Får män basera lön på ålder?

Din lön får inte påverkas av ditt kön, din etniska tillhörighet, sexuell läggning eller ålder. Lönen får inte heller vara sämre för att du är visstids- eller deltidsanställd (omräknat till heltidslön).

Vad innebär aktiva åtgärder inom ramen för jämställdhetsplanen?

Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Arbetet omfattar till exempel att förebygga sexuella trakasserier och att genomföra lönekartläggning. Här får du veta vilka krav lagen ställer på dig som är arbetsgivare.

Vad innebär jämställdhet mellan könen?

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.

Vilket är syftet med jämställdhetslagen?

Syftet med jämställdhetslagen är att förebygga diskriminering på grund av kön och främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt förbättra kvinnornas ställning, särskilt i arbetslivet.