:

När kan man få frigång?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. När kan man få frigång?
 2. När får man sin första permission?
 3. Vad innebär klass 2 fängelse?
 4. Vad står FARK för?
 5. När kan man ansöka om fotboja?
 6. Vilka regler gäller på anstalterna?
 7. Hur går permission till?
 8. Vad är Lufthålspermission?
 9. Vad är säkerhetsklass 2?
 10. Hur många klass 2 anstalter i Sverige?
 11. Vad är syftet med fängelsestraff?
 12. Vad menas med villkorligt frigiven?
 13. Hur man ansöker om fotboja?
 14. Vilka sitter inne på Salberga?

När kan man få frigång?

Frigång får beviljas en intagen som har behov av introduktion i arbetslivet eller i annan verksamhet som kan främja en stabil tillvaro efter frigivningen, om det inte finns någon beaktansvärd risk för att han eller hon kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt allvarligt missköta sig ...

När får man sin första permission?

Den första permissionsperioden på två månader börjar vid den tidpunkt då en fånge enligt 14 kap. 3 § i fängelselagen kan tidigast beviljas permission på grundval av strafftidens längd (L-tiden).

Vad innebär klass 2 fängelse?

Säkerhetsklass 2 Slutna anstalter med lägre säkerhetsnivå. Anstalter inom denna kategori kan ha olika grad och form av övervakning och kontroll. Vissa har mur och staket, vissa är renodlade behandlingsanstalter medan andra har ett blandat innehåll i verksamheten.

Vad står FARK för?

Föreskrifter i nummerordning innefattar grundföreskrifter (FARK) och ändringsföreskrifter i den ordning de är beslutade.

När kan man ansöka om fotboja?

Den som är dömd till högst sex månaders fängelse kan ansöka om att avtjäna straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll, så kallad fotboja. Intensivövervakning innebär att den dömde avtjänar straffet i sin bostad med en fotboja.

Vilka regler gäller på anstalterna?

Lag (2008:35). 29 § En intagen får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. En intagen får inte ta emot besök som kan äventyra säkerheten i anstalten eller som kan motverka den intagnes anpassning i samhället eller annars vara till skada för den intagne eller annan.

Hur går permission till?

Permission innebär att en intagen får lämna anstalten under ett visst antal timmar för att till exempel gå till Arbetsförmedlingen, gå på möte hos Anonyma Alkoholister (AA) eller hälsa på familjen.

Vad är Lufthålspermission?

Bevakade permissioner används när den intagne visat tecken på att inte kunna hantera permissionen på egen hand eller under upptrappning mot normalpermission. Bevakningen utförs av personal från kriminalvårdsanstalten. Livstidsdömda har rätt till en så kallad lufthålspermission efter två års verkställighet.

Vad är säkerhetsklass 2?

I säkerhetsklass 2 placeras den som i en omfattning som inte är ringa får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig, som i ringa omfattning får ta del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig, eller som till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka allvarlig skada för ...

Hur många klass 2 anstalter i Sverige?

Säkerhetsklass 2 innebär en sluten anstalt med lägre säkerhetsnivå. Det finns 26 sådana i Sverige med olika grad av övervakning och kontroll.

Vad är syftet med fängelsestraff?

Fängelse är samhällets sätt att straffa den som begår ett allvarligt brott. Den som dömts till fängelse förlorar sin frihet under en tid. Ett fängelsestraff kan vara från 14 dagar till livstid.

Vad menas med villkorligt frigiven?

När en intagen har avtjänat två tredjedelar av fängelsestraffet ska personen bli villkorligt frigiven, om det inte finns särskilda skäl som talar emot det. Efter frigivningen har den dömde en prövotid som motsvarar det som återstår av straffet, men minst ett år.

Hur man ansöker om fotboja?

Du som dömts till max sex månaders fängelse kan erbjudas intensivövervakning. Frivården skickar då hem ett brev till dig där du erbjuds att ansöka om fotboja. Ansökningsblanketten går också att ladda ner från denna sida. När ansökan är ifylld lämnas eller skickas den till det lokala frivårdskontoret.

Vilka sitter inne på Salberga?

Salberga är en kriminalvårdsanstalt i Sala med plats för 248 intagna, vilket gör den till en av Sveriges största. Anstalten är sluten och har säkerhetsklass 1. Totalt har den cirka 300 anställda, de flesta kriminalvårdare. På platsen fanns tidigare ett mentalsjukhus från 1930 (senare specialsjukhus fram till 1997).