:

Vad är en känd borgenär?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en känd borgenär?
  2. Kan man pantsätta en fordran?
  3. Vad menas med kvittning?
  4. Hur stora borgensåtaganden har du?
  5. Hur fungerar det med borgenär?
  6. Vad kan man pantsätta?
  7. Kan man pantsätta ett skuldebrev?
  8. När kan man kvitta?
  9. Vad är syftet med Kvittningslagen?

Vad är en känd borgenär?

Fastställda eller deklarerade fordringar När det gäller skattefordringar som är fastställda eller där en deklaration har lämnats in men ännu inte lett till något beslut är Skatteverket i allmänhet en känd borgenär.

Kan man pantsätta en fordran?

4.2 Pantsättning av fordring Pantsättning innebär att en borgenär får en rätt att ur en viss egendom, som han inte äger, gottgöra sig säkerhet för betalning för en viss fordring. Panträtten innebär också att panthavaren får förmånsrätt för sin fordring i den pantsatta egendomens värde.

Vad menas med kvittning?

Kvittning innebär att en gäldenär som har en motfordran hos en borgenär får kvitta (avräkna) sin fordran mot sin skuld till borgenären. Fordringarna upphör att gälla till den del de täcker varandra. Kvittningen blir då att jämställa med en betalning.

Hur stora borgensåtaganden har du?

En proprieborgen innebär att man går i borgen ”såsom för egen skuld”. Denna typ av borgensåtagande är den vanligaste förekommande och ger långivaren bäst säkerhet för sitt lån. Åtagandet behöver inte vara begränsat till ett visst belopp eller viss tid. Det gäller vanligtvis alla nuvarande och framtida förpliktelser.

Hur fungerar det med borgenär?

Att vara borgensman innebär att man går i borgen för att betala tillbaka ett lån om låntagaren själv inte klarar av att göra det. Borgensmannen fungerar som en säkerhet för hela lånesumman och ansvar för att skulden betalas tillbaka.

Vad kan man pantsätta?

Det vanligaste att belåna är guld, silverföremål, klockor, musikinstrument, designervaror, konst, antikviteter och fordon. Det kan vara alltifrån en guldkedja till en Gibsongitarr, en 1700-talsbyrå, eller en Audi A4. Vi har experter på samtliga områden.

Kan man pantsätta ett skuldebrev?

Huvudregeln är att pantsättaren inte har rätt att återkalla sin pantsättning. Pantsättaren kan dock, om det framgår av villkoren till skuldebrevet, skriftligen begära att banken säger upp lånet till betalning enligt skuldebrevets villkor. Sådan uppsägning kan medföra att långivaren kommer att ta panten i anspråk.

När kan man kvitta?

För att banken ska ha rätt att kvitta krävs att deras fordran är klar och förfallen. Dessutom måste kunden ha ett konto i samma bank. Att fordran är klar innebär att kunden och banken inte är oense om skuldens storlek. Att den är förfallen betyder att banken inte har fått betalningen tillhanda på förfallodagen.

Vad är syftet med Kvittningslagen?

Kvittningslagen gäller om arbetsgivaren av misstag har betalat ut för mycket lön. Enligt Kvittningslagen har arbetsgivaren inte rätt att utan vidare dra av det på nästa löneutbetalning. Innebörden av lagen är att arbetsgivaren först ska söka ditt medgivande till kvittning.