:

Vad är Prorataregeln?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Prorataregeln?
 2. När är man försäkrad i Sverige?
 3. Hur länge har man rätt till AFA Försäkring?
 4. Vilka regler för information finns i försäkringsavtalslagen?
 5. Vilket påstående stämmer om lagen om Tjänstepensionsföretag?
 6. Vad stämmer avseende premiebetalning?
 7. Vad är försäkringsbedrägeri?
 8. Hur vet man om man är försäkrad på jobbet?
 9. Är mitt barn försäkrat?
 10. Kan man få ersättning vid långtidssjukskrivning?
 11. Måste Efterköpsinformation lämnas vid försäljning av företagsförsäkring?
 12. Vad måste en Försäkringsdistributör dokumentera?
 13. I vilken situation beskrivs sådan Försäkringsdistribution som omfattas av lagen om Försäkringsdistribution?

Vad är Prorataregeln?

vad innebär prorataregeln? Tillämpas vid person- och företagsförsäkring när försäkringstagaren lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter. Upplysningsplikten har således inte fullgjorts på ett riktigt sätt.

När är man försäkrad i Sverige?

Om du alltid har bott i Sverige och aldrig har arbetat i annat land så är du försäkrad i Sverige och kan ha rätt till olika ersättningar från Försäkringskassan.

Hur länge har man rätt till AFA Försäkring?

Du kan få ersättning vid sjukdom och olycksfall om du har rätt till sjukpenning eller om du har sjuk- eller aktivitetsersättning. Försäkringen börjar gälla när du har varit anställd i minst 90 dagar. Du kan räkna med tidigare anställningar två år bakåt i tiden, från den dagen då din nuvarande anställning började.

Vilka regler för information finns i försäkringsavtalslagen?

Information innan en försäkring meddelas Viktiga begränsningar av försäkringsskyddet skall tydligt framgå. Detsamma gäller om försäkringsbolagets ansvar inträder först när premien betalas. Försäkringsbolaget skall också lämna information om försäkringstagarens möjligheter att förnya försäkringen.

Vilket påstående stämmer om lagen om Tjänstepensionsföretag?

När det gäller andra tjänstepensionsförsäkringar än sådana som anges i andra stycket eller gruppförsäkringar, får tjänstepensionsföretag ingå avtal enligt första stycket med kollektivavtalsparterna eller andra som kan anses företräda de försäkrade. Lag (2021:269).

Vad stämmer avseende premiebetalning?

Kurs i reglerna och villkoren kring premiebetalning och dröjsmål. Försäkringsavtalet innebär avtalsparterna åtar sig att fullgöra ett antal olika förpliktelser i förhållande till varandra. Försäkringsgivarens huvudförpliktelse går ut på att under vissa förutsättningar betala försäkringsersättning.

Vad är försäkringsbedrägeri?

Plussa på, ändra på ett datum eller säga att något har hänt – som inte har hänt – det är det vi kallar för försäkringsbedrägerier. Det kan också vara arrangerade bilolyckor, skönhetsoperationer eller en stöld – som inte skett.

Hur vet man om man är försäkrad på jobbet?

Om du vill veta mer om kollektivavtalad försäkring kan du fråga: din försäkringsinformatör på jobbet. din fackliga representant på jobbet. din arbetsgivare eller chef.

Är mitt barn försäkrat?

Barn som inte börjat förskolan har ingen försäkring om ingen barnförsäkring tecknats. Kommunens skolförsäkring gäller oftast bara för olycksfallsskador och endast under skoltid.

Kan man få ersättning vid långtidssjukskrivning?

Om du är sjukskriven längre än ett år kan du ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå. Din sjukpenning sänks då till 75 procent av din lön. Men har du en allvarlig sjukdom kan du ansöka om att behålla samma nivå som tidigare.

Måste Efterköpsinformation lämnas vid försäljning av företagsförsäkring?

Ett försäkringsbolag ska lämna för- och efterköpsinformation enligt 2 kap., 10 kap., 17 kap. och 19 kap. försäkringsavtalslagen (2005:104), FAL. Svensk Försäkring har tagit fram en rekommendation om förköpsinformation.

Vad måste en Försäkringsdistributör dokumentera?

5 § En försäkringsdistributör ska dokumentera de kontroller som den gör enligt 2– 4 §§. 1. den eller de personer som kontrollen avser, 2. tidpunkten för kontrollen, och 3. de handlingar som visar att kraven i 2–4 §§ är uppfyllda.

I vilken situation beskrivs sådan Försäkringsdistribution som omfattas av lagen om Försäkringsdistribution?

Lagen om försäkringsdistribution föreslås träda i kraft den 1 oktober 2018. De ytterligare bestämmelser som avser distribution av tjänste- pensionsförsäkringar som är exponerade mot marknadsvolatilitet ska dock enligt förslaget börja tillämpas den 1 oktober 2019.