:

Vad är ett fornfynd?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är ett fornfynd?
  2. Vad är Cliffdwellers?
  3. Får man sälja arkeologiska fynd?
  4. När ska man anmäla fornfynd?
  5. Hur gamla är fornminnen?
  6. Vad händer om man förstör en fornlämning?
  7. Var anmäler man fornfynd?

Vad är ett fornfynd?

Enligt kulturmiljölagen är fornfynd ett föremål från förhistoriska eller äldre tider som saknar ägare när de påträffas.

Vad är Cliffdwellers?

Utom i Mexiko, där fornlämningar från högt utvecklade folk finns, är i Nordamerika fornlämningar från "moundbuilders", moundbyggare, och "cliffdwellers", klippinvånare (se klippboningar), omtalade.

Får man sälja arkeologiska fynd?

Ja, det är lagligt för dig att sälja fornfynd om du inte har anledning att misstänka brott när du själv får tag i dem. Du kan till exempel ärva fynd som varit i privat ägo sedan innan dagens lagstiftning kom till.

När ska man anmäla fornfynd?

Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen. Lag (2013:548) .

Hur gamla är fornminnen?

Till fornlämningar räknas i Sverige spår av mänsklig aktivitet som från 1850 eller äldre och varaktigt övergivna. Länsstyrelserna kan besluta om undantag från dessa regler.

Vad händer om man förstör en fornlämning?

2.1 Fornminnesbrott av normalgraden Enligt de straffbestämmelser som finns i kulturminneslagen kan den som av oaktsamhet utför handlingar av det slag som anges i lagen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Det är då fråga om fornminnesbrott av normalgraden.

Var anmäler man fornfynd?

Om du hittar ett fornfynd så anmäl det till länsstyrelsen. Detta gäller även för fynd där två eller fler föremål som kan antas ha blivit nedlagda tillsammans påträffas, ett depåfynd (Kulturmiljölagen 2 kap 3, 4, 16 §§).