:

Vad menas med regelstyrning av skolan?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med regelstyrning av skolan?
 2. Vad menas med decentralisering och centralisering inom skolan?
 3. Vad är en skolkultur?
 4. Vad är Recentralisering?
 5. Vad är centralisering av skolan?
 6. Är skolan centralisering?
 7. Vad är centralisering i skolan?
 8. Hur har styrning av skolan förändrats över tid?
 9. Hur har skolan förändrats över tid?
 10. Vad är skillnaden mellan centralisering och decentralisering?
 11. Varför decentraliserades skolan?
 12. När förstatligades skolan?
 13. Vilka förändringar skedde inom svenskt skolväsende under 1960 talet?
 14. Hur styrs skolan ideologiskt?

Vad menas med regelstyrning av skolan?

Det gäller såväl förändringarna beträffande skolans styrning som själva skolverksamheten. Ansvar och befogenheter har, genom att staten ersatt den tidi- gare regelstyrningen med målstyrning, förskjutits från stat till kommun och till de enskilda skolorna. En förutsättning för detta var en avreglering av skolområdet.

Vad menas med decentralisering och centralisering inom skolan?

1991 genomfördes en decentralisering av skolorna. Det innebar att kommunen tog över lärarna och skolan från staten. Staten är fortfarande högsta instansen, men skolorna ska styras på det lokala planet. Tanken är att lärarna ska kunna få större inflytande över sin skolas utformning.

Vad är en skolkultur?

En skolkultur kan definieras som summan av allt det som en skola representerar i bemötande, handlingsmönster, traditioner, vanor, idéer, normer, värderingar, historia och framtidstro. Ordet kultur kommer från latinets cultura och kan ungefär översättas med ”odling”, ”bearbetning” och ”bildning”.

Vad är Recentralisering?

Recentralisering tas i litteraturen upp som ett återgående till staten, vilket flera av undersökningens respondenter anser är nödvändigt för en framtida förbättring av skolan. Därav används begreppet recentralisering som analysverktyg i kapitel 4.5.

Vad är centralisering av skolan?

Det andra skedet – centralisering och regelstyrning I slutet av 1950-talet kunde vissa kommuner ha så många skolstyrelser som nio, beroende på hur många skolformer som bedrevs inom kommunen. Då beslutades att varje borgerlig kommun, skulle ha en samlad skolstyrelse för samtliga skolformer.

Är skolan centralisering?

Det svenska skolväsendet har varit en centraliserad organisation fram till och med 1991 då kommunallagen trädde i kraft. Skolväsendet har sedan gått från en centraliserad – till en decentraliserad organisation.

Vad är centralisering i skolan?

Det andra skedet – centralisering och regelstyrning I slutet av 1950-talet kunde vissa kommuner ha så många skolstyrelser som nio, beroende på hur många skolformer som bedrevs inom kommunen. Då beslutades att varje borgerlig kommun, skulle ha en samlad skolstyrelse för samtliga skolformer.

Hur har styrning av skolan förändrats över tid?

Den ideologiska styrningen stärks också genom lärarutbildningen. Sverige liksom många andra länder kännetecknas av en allt starkare central styrning under framför allt mellankrigstiden. Staten tar också över mer och mer av den ekonomiska styrningen och med denna en allt starkare reglering av hur resurser fick användas.

Hur har skolan förändrats över tid?

1962 Läroplan för grundskolan, Lgr 62, införs och flickskolorna började avvecklas. Det relativa betygssystemet införs med nivåerna 1–5, där 5 är högsta betyg och 1 är sämsta betyg. 1968 Komvux, kommunal vuxenutbildning, införs för grundskola, gymnasieskola och särvux. Komvux får en egen läroplan.

Vad är skillnaden mellan centralisering och decentralisering?

Strukturen är centraliserad om all makt för beslutsfattande finns hos en person, på en central punkt inom organisationen. Är makten istället fördelad till flera individer är strukturen decentraliserad.

Varför decentraliserades skolan?

Det främsta argumentet mot decentraliseringen av den svenska skolan var att det nationella målet om en likvärdig utbildning över hela landet riskerade att urholkas. Den ökade kommunala friheten skulle kunna medföra att barn i kommuner med låg skattebas fick tillgång till mindre skolresurser än barn i rika kommuner.

När förstatligades skolan?

1989 den 8 december togs beslutet i riksdagen. Socialdemokraterna fick stöd av VPK och kommunaliseringen genomfördes sommaren 1991. 2008 beslutade Lärarnas Riksförbund på sin kongress att verka för ett ökat statligt ansvarstagande för skolan med sikte på ett förändrat huvudmannaskap.

Vilka förändringar skedde inom svenskt skolväsende under 1960 talet?

Det gällde inte bara den nya grundskolan med samlad skollag, samlad skolstadga och ny läroplan, utan också ett nytt gymnasium, tvåårig fackskola och en ny yrkesutbildning.

Hur styrs skolan ideologiskt?

Staten stärker den ideologiska styrningen och styrning genom kontroll. Den centrala skolmyndigheten läggs ned och ersätts av en ny myndighet – Skolverket -vars uppgift är att följa och utvärdera skolan samt utveckla läro- och kursplaner. De professionella får ett större inflytande över val av innehåll.