:

När får man syrgas vid KOL?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. När får man syrgas vid KOL?
 2. Är det farligt med syrgas?
 3. Hur många liter syrgas på mask?
 4. Vad händer om en person med KOL får för mycket syrgas?
 5. Vad krävs för att få syrgas hemma?
 6. Vad finns det för risker med syrgas i hemmet?
 7. När ska man inte ge syrgas?
 8. Är 4 liter syrgas mycket?
 9. Hur många liter på Reservoarmask?
 10. Varför ges syrgas?
 11. Vad betyder syrgas?
 12. Varför ger man syrgas?

När får man syrgas vid KOL?

LTOT ska främst sättas in i stabil fas men sätts i praktiken ofta in i samband med en försämringsepisod (exacerbation). Övergående syrebrist i samband med exacerbation är vanligt vid svår KOL. Syresättningen förbättras ofta månaderna efter en exacerbation och många patienter klarar sig då utan LTOT.

Är det farligt med syrgas?

Oxygen - O2 - syrgas Värden under 90 % har på sikt en skadlig inverkan på kroppen och värden under 70 % är potentiellt livshotande. En alltför hög oxygenhalt i inandningsluften och vävnaderna kan också vara skadlig.

Hur många liter syrgas på mask?

En mer flexibel lösning är en oxymask. Det är en öppen mask vilket innebär att den kan användas både med låga och höga flöden utan risk för koldioxidretention. Den går att använda med flöden under 1 liter upp till över 15 liter och ger då en saturation på mellan 24-90 %.

Vad händer om en person med KOL får för mycket syrgas?

Det är väletablerat att man inte bör ge syrgas i för hög koncentration till pa tienter med känd KOL. Syrgastillförsel i höga halter kan nämligen inducera för sämrad minutventilation och har hos dessa patienter kopplats till bland annat sämre överlevnad.

Vad krävs för att få syrgas hemma?

Inför start av syrgasbehandling i hemmet ska patienten ha fått anpassad undervisning i handhavande av aktuell syrgasutrustning samt genomgång av säkerhetsföreskrifter. Lokala anvisningar kan finnas eller behöva upprättas inom din verksamhet.

Vad finns det för risker med syrgas i hemmet?

Vid rätt hantering medför syrgasbehandling i hemmet ingen ökad risk för brand eller olycka. Det är mycket viktigt att du noggrant tar del av säkerhetsföreskrifterna från din syrgasleverantör respektive lungklinik innan du påbörjar behandlingen.

När ska man inte ge syrgas?

Enligt BMJ:s expertpanel bör syrgasbehandlingen avbrytas när saturationen är 96 procent eller högre hos akut sjuka patienter. För patienter som fått en hjärtinfarkt eller stroke föreslås att syrgasbehandling inte påbörjas om saturationen är mellan 90 och 92 procent.

Är 4 liter syrgas mycket?

När maximal konventionell syrgasbehandling (4 l/min på grimma)upplevs vara otillräcklig utgör HFO det huvudsakliga andrahandsalternativet, dvs. patienten skall endast i undantagsfall erhålla konventionell syrgasbehandling med mask eller ökat syrgasflöde på grimma.

Hur många liter på Reservoarmask?

Alla läkare och sjuksköterskor på vårdavdelningar inom NU-sjukvården. Som första åtgärd efter att fri luftväg etablerats är att ge 15 L/min syrgas på reservoarmask.

Varför ges syrgas?

Behandling med syrgas (oxygen) i hemmet ges vid svår kronisk lungsvikt. Den vanligaste orsaken till kronisk lungsvikt är kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), oftast orsakad av tobaksrökning. Andra orsaker är bland annat lungfibros (ärrbildning i lungorna) och sjukdomar i lungornas blodkärl.

Vad betyder syrgas?

Syrgas bildas vid den endoterma reaktionen fotosyntes. Kemisk beteckning är O, och som förekomst av fri gas är beteckningen O2 eftersom atomerna inte förekommer ensamma vid ren syrgas utan bildar en molekyl av två syreatomer.

Varför ger man syrgas?

Behandling med syrgas (oxygen) i hemmet ges vid svår kronisk lungsvikt. Den vanligaste orsaken till kronisk lungsvikt är kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), oftast orsakad av tobaksrökning. Andra orsaker är bland annat lungfibros (ärrbildning i lungorna) och sjukdomar i lungornas blodkärl.