:

När får insiders inte handla?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. När får insiders inte handla?
 2. När ska insiderinformation offentliggöras?
 3. Vem är en insider?
 4. Vad menas med Mar?
 5. När får man inte köpa aktier?
 6. Får man köpa aktier i ett bolag man jobbar på?
 7. Vad är grovt insiderbrott?
 8. Vad ska en kvartalsrapport innehålla?
 9. Hur vet man om man är insider?
 10. Vad är straffet för insider trading?
 11. Vilka omfattas av Mar?
 12. Vem övervakar värdepappershandel?
 13. När är det marknadsmanipulation?
 14. Är aktieinnehav offentligt?

När får insiders inte handla?

Ja, även VD:ar och andra personer i ledande ställning får köpa och sälja aktier i sitt eget börsnoterade företag. Undantaget är om personerna vet saker som allmänheten ännu inte känner till, det vill säga att de har insiderinformation. Då får ingen handel ske förrän informationen blivit offentlig.

När ska insiderinformation offentliggöras?

All insiderinformation som emittenten är skyldig att offentliggöra ska också offentliggöras på emittentens webbplats och hållas tillgänglig där under en period om minst fem år.

Vem är en insider?

En insider, även kallat insynsperson, är en person som har tillgång till information i ett bolag som inte har offentliggjorts för allmänheten.

Vad menas med Mar?

MAR reglerar marknadsmissbruk, dvs. insiderhandel, olagligt röjande av insiderinformation, marknadsmanipulation och offentliggörande av insiderinformation.

När får man inte köpa aktier?

Vilseledande order Att lägga köp- eller säljorder som aldrig varit avsedda för avslut, i syfte att påverka prisbilden, är inte lagligt. Order som inte är avsedda att gå till avslut ger en vilseledande bild av utbud eller efterfrågan, eftersom dessa order inte representerar ett verkligt köp- eller säljintresse.

Får man köpa aktier i ett bolag man jobbar på?

Anställda kan även delta i aktiesparprogram via sina arbetsgivare. Villkoren varierar, men gemensamt är att de ger innehavaren rätt att köpa aktier i arbetsgivarföretaget så länge avtalet och anställningen pågår. Beskattningen ska ske när aktierna överlämnas till den anställde.

Vad är grovt insiderbrott?

söker anstifta någon annan att förvärva eller avyttra finansiella instrument som informationen rör genom handel på värdepappersmarknaden, eller att ändra eller återkalla en order avseende sådana finansiella instrument, dömas för insiderbrott.

Vad ska en kvartalsrapport innehålla?

Kvartalsrapporten inleds med en sammanfattning. Här får vi en överblick av vad som har hänt under senast rapporten samt några nyckeltal. Beroende på bolagets storlek så brukar materialet vara mer eller mindre utförligt.

Hur vet man om man är insider?

En insynsperson (även kallat insider) är en person som jobbar i ett noterat bolag och har tillgång till insiderinformation. Personen har såldes tillgång till information som inte allmänheten har. Det kan tillexempel vara: Innehållet i en kvartalsrapport.

Vad är straffet för insider trading?

Straffet är fängelse i högst två år. Om brott som avses i första stycket med hänsyn till gärningsmannens ställning, den vinning för gärningsmannen som brottet medfört eller övriga omständigheter är grovt, döms för grovt insiderbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Vilka omfattas av Mar?

Förbudet mot insiderhandel innebär att det är förbjudet för en person som har insiderinformation att utnyttja denna för egen eller annans räkning, direkt eller indirekt, genom att förvärva eller avyttra finansiella instrument som denna information rör.

Vem övervakar värdepappershandel?

Vem övervakar värdepappershandeln? FI övervakar att marknaden följer marknadsmissbruksförordningen (Mar).

När är det marknadsmanipulation?

Marknadsmanipulation innebär att man på något sätt försöker manipulera eller vilseleda marknaden, t. ex. genom ett visst handelsbeteende eller genom att sprida vilseledande information.

Är aktieinnehav offentligt?

Aktieboken är en lista över aktieägarna Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget. När en aktie säljs ska den nya aktieägaren begära att bli antecknad i aktieboken.