:

På vilket sätt kan farliga ämnen komma ut i naturen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. På vilket sätt kan farliga ämnen komma ut i naturen?
  2. Vilka två typer av miljögifter finns det?
  3. Hur sprids DDT?
  4. Hur påverkar farliga kemikalier miljön?
  5. Vad gör bekämpningsmedel med naturen?
  6. Vilka grupper delas miljögifter in i?
  7. Hur sprider sig tungmetaller?

På vilket sätt kan farliga ämnen komma ut i naturen?

Miljögifterna sprids över stora områden Föroreningarna kan färdas långa sträckor över hela jorden, bland annat har alternativa bromerade flamskyddsmedel och högfluorerade ämnen (PFAS) hittats i levande organismer i arktiska områden. Spridningen sker via luft och vatten, men också via produktion, konsumtion och handel.

Vilka två typer av miljögifter finns det?

Man skiljer i huvudsak mellan två olika huvudgrupper av miljögifter:

  • naturliga miljögifter - som t. ex. stendamm eller mykotoxin från svampar. Det finns flera djur och växter som bildar gifter för att försvara sig från angrepp m.m.
  • konstgjorda miljögifter - skapade av människan och av människan utsläppta i naturen.

Hur sprids DDT?

DDT är ett långlivat organiskt miljögift DDT hör till de så kallade långlivade organiska miljögifterna, som kallas så därför att ämnena kan finnas kvar i naturen under väldigt lång tid, då de har en väldigt stabil kemisk struktur. De är dessutom fettlösliga och kan spridas långt från platsen där de släpptes ut.

Hur påverkar farliga kemikalier miljön?

De kan färdas lång väg i luft och vatten och samlas i näringskedjan där de kan orsaka skadliga effekter för organismerna, särskilt för djuren överst i näringskedjan. Kvicksilver är ett exempel på en kemikalie som finns kvar i miljön under lång tid och även lagras i organismerna i näringskedjorna.

Vad gör bekämpningsmedel med naturen?

Bekämpningsmedel minskar den biologiska mångfalden En miljon växt- och djurarter är hotade av utrotning och viktiga ekosystemtjänster som behövs för vår överlevnad är hotade, bland annat pollinering av både vilda och odlade växter. Inte bara antalet arter utrotas.

Vilka grupper delas miljögifter in i?

Miljögifter delas ofta in i organiska miljögifter och metaller. Organiska miljögifter är molekyler som innehåller kolatomer, ofta en kedja eller en ring som grund i molekylstrukturen. Många av dessa är halogenerade, dvs. med atomer av klor, brom eller fluor bundna till kolskelettet.

Hur sprider sig tungmetaller?

I Sverige är det vanligast att vi exponeras för metaller från maten. Vi kan också exponeras via luften eller damm och partiklar. Fisk som lever högt upp i näringskedjan och livsmedel som odlats på förorenad mark kan ha höga halter av metaller.