:

Hur lång tid tar en planprocess?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar en planprocess?
 2. Hur lång tid tar det att bygga hus?
 3. Vad ska en Planbeskrivning innehålla?
 4. Hur får man detaljplaner?
 5. Hur går planprocessen till?
 6. Hur stoppar man en detaljplan?
 7. Vilka handlingar ska finnas i en detaljplan?
 8. Vad får uppföras på prickmark?
 9. Är Planbeskrivning juridiskt bindande?
 10. Vem kan göra en detaljplan?
 11. Varför planprogram?
 12. Vad är standardförfarande?
 13. Kan man frångå en detaljplan?

Hur lång tid tar en planprocess?

Tidsåtgången för detaljplaneprocessen, räknat från det att ett formellt planuppdrag ges till det att detaljplanen vinner laga kraft, har för de planer som studerats i arbetet kraftigt varierat mellan 21 månader till 7 år. I snitt har dock processen för samtliga planer endast aktivt bedrivits under 1,5 – 3 år.

Hur lång tid tar det att bygga hus?

Enligt en beräkning vi fann tar det cirka 50 veckor om du bygger ett hus helt själv innan det är inflyttningsbart. Avgörande är hur många snickare som är igång och storleken och byggnationens komplexitet samt vädertillstånd.

Vad ska en Planbeskrivning innehålla?

Till detaljplanen ska det finnas en beskrivning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras, en planbeskrivning. I planbeskrivningen ska kommunen bland annat redovisa planeringsförutsättningarna, planens syfte och hur planen är avsedd att genomföras.

Hur får man detaljplaner?

Du som vill att kommunen ska göra en detaljplan för ett visst område kan börja med att ansöka om ett planbesked. Information om hur du ansöker finns hos kommunen. Du ska planbeskedet senast fyra månader efter din ansökan. I beskedet meddelar kommunen om de kommer att inleda ett detaljplanearbete eller inte.

Hur går planprocessen till?

Planprocessen är det som sker när kommunen tar fram planprogram och detaljplaner som styr hur mark och vatten får användas och hur bebyggelse får se ut. Planprocessen regleras av plan- och bygglagen (PBL) och måste gå igenom vissa steg.

Hur stoppar man en detaljplan?

Om du inte bara vill fördröja detaljplanen, utan stoppa den för gott, så måste du som regel bevisa att kommunen har fattat ett beslut som strider mot lag och att antagande av detaljplanen innebär en betydande olägenhet i form av störningar som buller, risk för hästallergi eller försämrad utsikt.

Vilka handlingar ska finnas i en detaljplan?

En detaljplan ska bestå av en karta över det område som planen omfattar (plankarta) och de bestämmelser i övrigt som behövs. Av plankartan ska det framgå hur planområdet delas upp för skilda ändamål och vilka bestämmelser som gäller för olika områden.

Vad får uppföras på prickmark?

Ett attefallshus, alltså en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostad på maximalt 30 m², får strida mot områdets detaljplan. Det får alltså uppföras även på prickmark. Däremot får det inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte grannen skriftligen medgivit det.

Är Planbeskrivning juridiskt bindande?

Föreskrifterna ställer krav på innehållet i planbeskrivningar och övergripande krav på planbeskrivningens digitala funktionalitet. Författningen trädde ikraft den 1 januari 2021 och är bindande att följa för planbeskrivningar som hör till detaljplaner som har påbörjats efter 31 december 2021.

Vem kan göra en detaljplan?

Kommunen tar fram detaljplanen I plan- och bygglagen, PBL, finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som tolkar de detaljplaner som finns. En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta.

Varför planprogram?

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanarbete kan ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Ett planprogram görs ofta över ett större område och ger struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Vad är standardförfarande?

I arbetet med att ta fram ett förslag till en detaljplan kan i de flesta fall ett standardförfarande tillämpas. Förfarandet kan tillämpas när vissa villkor är uppfyllda, bland annat ska planförslaget vara förenligt med översiktsplanen.

Kan man frångå en detaljplan?

Jo för att detaljplan är juridiskt bindande och vill man frångå detaljplan finns det självklart reglerat hur man skall göra och vad som kan tolereras m.m. det vill säga, vill man kringgå eller bygga på annat sätt än vad detaljplan säger, så är det en avvikelse.