:

Vilka aspekter behöver sjuksköterskan ta hänsyn till vid användandet av tolk?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vilka aspekter behöver sjuksköterskan ta hänsyn till vid användandet av tolk?
 2. Vem betalar för tolk?
 3. När tolken tycker till?
 4. Vad gäller om rätten till tolk på myndigheter?
 5. Vad bör man ta hänsyn till och vad ska man tänka på vid bemötande av en patient?
 6. Hur kan tolken förbereda sig och rusta sig för att möta de utmaningar som varje Tolkuppdrag kan innebära?
 7. Hur mycket kostar en tolk?
 8. Hur mycket kostar tolkar i Sverige?
 9. Är tolken korsord?
 10. Hur mycket får en tolk i lön?
 11. Vad innebär myndigheternas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen?
 12. Har döva rätt till tolk?
 13. Hur ska man bemöta en patient?
 14. Vad är tolkens uppgift?

Vilka aspekter behöver sjuksköterskan ta hänsyn till vid användandet av tolk?

Diskussion: Studiens kvalitet granskades med hjälp av Shentons (2004) fyra kvalitetsbegrepp; tillförlitlighet, pålitlighet, verifierbarhet och överförbarhet. Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att tolken påverkade patientens integritet.

Vem betalar för tolk?

Det är staten som står för kostnaden för tolken, och domstolen betalar ut ersättningen.

När tolken tycker till?

Tolkens känsla för timing är en av förutsättningarna för att ett samtal ska flyta på. Om tolken bryter in med sina återgivningar på ett okänsligt sätt kan samtalet stanna upp och deltagarna känna sig avbrutna.

Vad gäller om rätten till tolk på myndigheter?

Tillgång till en kompetent tolk är en förutsättning för tillgänglig och rättssäker samhällsservice. Rätten till tolk regleras i förvaltningslagen. Av 13 § förvaltningslagen (2017:900) framgår: "När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar språket ska myndigheten vid behov anlita tolk."

Vad bör man ta hänsyn till och vad ska man tänka på vid bemötande av en patient?

Patientens ställning i vården behöver stärkas. Varje möte är unikt och behöver anpassas efter patientens behov och förutsättningar. Centralt i varje möte är att patienten får utrymme att dela med sig av sin berättelse och att personalen lyssnar och agerar på den.

Hur kan tolken förbereda sig och rusta sig för att möta de utmaningar som varje Tolkuppdrag kan innebära?

Innan en auktoriserad tolk åtar sig ett uppdrag bör tolken i möjligaste mån ta reda på så mycket om uppdraget att han eller hon kan bedöma sina möjligheter att klara av tolkningen på ett tillfredsställande sätt. Tolken bör också informera sig tillräckligt om uppdraget så att en eventuell jävssituation kan upptäckas.

Hur mycket kostar en tolk?

Tolkning

Telefontolk/skärmtolkTimprisMinimidebitering
Auktoriserad tolk med speciell kompetens625 kr313 kr
Auktoriserad tolk620 kr310 kr
Utbildad tolk560 kr280 kr
Godkänd tolk500 kr250 kr

Hur mycket kostar tolkar i Sverige?

Tolkkostnaderna för hela Sverige ligger numer på cirka två miljarder kronor årligen. Totalt i kommuner och regioner är kostnaden minst en miljard. Tolkkostnader i det statliga rättsväsendet har på några år tredubblats och nu uppgår även dessa till en miljard kronor.

Är tolken korsord?

Synonymer till tolk

 • översättare, translator; uttydare, uttolkare, interpret; sagesman, talesman, språkrör. mätdon, mätverktyg.
 • Användarnas bidrag. dragoman.

Hur mycket får en tolk i lön?

Som tolk och översättare kan lönen variera mycket beroende på utbud och efterfrågan men också ämnesområdet som översättningen avser. Medianen ca 10 år efter examen är 35 000 kronor och medianen ca 20 år efter examen 40 000 kronor.

Vad innebär myndigheternas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen?

Det framgår av förvaltningslagen att myndigheter ska se till att kontakter med enskilda blir smidiga och enkla. En myndighet ska hjälpa den enskilde så att hen kan tillvarata sina intressen.

Har döva rätt till tolk?

2007/08:11 Dövas rätt till tolk Döva och hörselskadade har rätt till hjälp för att kunna kommunicera med hörande. Landstingen har ansvaret för att kunna erbjuda tolkning. Detta är en förutsättning för att döva och hörselskadade ska ha samma rättigheter och skyldigheter som hörande.

Hur ska man bemöta en patient?

Bemötande handlar om hur vi tar emot en patient, om kroppsspråk, om hur vi hälsar, tittar patienten i ögonen samt sitter eller står i förhållande till patient och närstående. Som grund för ett gott och respektfullt bemötande i vården tar många studier upp betydelsen av att vara artig, vänlig och hjälpsam.

Vad är tolkens uppgift?

Tolkens uppgift är att möjliggöra kommunikation mellan personer som inte talar samma språk. Tolken ska återge all information på målspråket. I tolkens roll ingår inte att bedöma vad som är relevant i sammanhanget av det som parterna säger till varandra.