:

Vad är nationella trygghetsundersökningen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad är nationella trygghetsundersökningen?
 2. Hur många har förtroende för polisen?
 3. Vilka myndigheter har lägst förtroende?
 4. Vilken grupp i samhället är mest utsatta för brott?
 5. Vilket kön blir mest utsatt för brott?
 6. Hur många känner sig trygga?
 7. Vad är otrygghet?
 8. Hur många kvinnor känner sig otrygga?
 9. Vilka myndigheter har högst förtroende?
 10. Vad kännetecknar ett land där folket har högt förtroende för systemet?
 11. Vilka är mest utsatta i samhället?
 12. Vilka grupper är särskilt utsatta?
 13. Hur många sexualbrott anmäldes 2021?
 14. Hur många procent är mördare?
 15. Hur stor andel av befolkningen tror att brottsligheten har ökat kraftigt?

Vad är nationella trygghetsundersökningen?

Brå genomför årligen den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) vars syfte är att undersöka människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet, liksom brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Hur många har förtroende för polisen?

Den visade att förtroendet för polisen ökat med tre procentenheter från 73 procent i fjol till 76 procent i årets mätning. Mätningen genomfördes i slutet av februari till och med början av mars i år. Polisen har i Förtroendebarometern uppvisat en uppåtgående trend sedan 2017 då förtroendet uppgick till 54 procent.

Vilka myndigheter har lägst förtroende?

Bolagsverket får även vad gäller förtroende högst betyg av de granskade myndigheterna. Skatteverket följer på plats två och Polisen på plats tre. Granskningen visar att företagare har lägst förtroende för Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Vilken grupp i samhället är mest utsatta för brott?

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2021 Unga män i åldern 16–19 år är den grupp som var mest utsatt för misshandel (10,4 procent). Kvinnor rapporterade betydligt oftare än män utsatthet för sexualbrott (7,7 procent respektive 1,2 procent).

Vilket kön blir mest utsatt för brott?

Män är överrepresenterade bland gärningspersonerna för samtliga stude- rade brottstyper. I korthet utgör män 86–98 procent av gärningspersoner- na, beroende på vilken brottstyp som studeras. Andelen män i misstanke- statistiken är störst vid sexualbrott, följt av rån, hot och sist misshandel.

Hur många känner sig trygga?

Totalt uppger 28 procent av befolkningen (16– att de känner sig mycket eller ganska otrygga eller att de till följd av otrygghet undviker att gå ut ensamma under sena kvällar i sitt bostadsområde, vilket innebär en liten minskning jämfört med 2020, då andelen var 30 procent.

Vad är otrygghet?

Det som kännetecknar otrygga grupper handlar ofta om att det finns en sårbarhet där konsekvenserna av att drabbas av brott kan upplevas som övermäktiga. Till grupper som i högre utsträckning uppger att de är otrygga diskuteras här grupperna barn, unga vuxna, äldre, kvinnor och personer med funktionsnedsättning.

Hur många kvinnor känner sig otrygga?

Skriftlig fråga 20 av Angelica Lundberg (SD) Genomsnittet i Sverige för upplevd otrygghet ligger på 36 procent, vilket innebär att mer än var tredje kvinna i Sverige inte kan leva sitt liv som hon vill på grund av otrygghet. Siffrorna ökar dessutom, både i Jönköping och nationellt.

Vilka myndigheter har högst förtroende?

När det gäller enskilda myndigheter är förtroendet för Polisen relativt högt, 73 procent. Universitet och högskolor får 72 procent, Skatteverket 66 procent, medan Säkerhetspolisen, Domstolarna och Riksbanken alla får 65 procent.

Vad kännetecknar ett land där folket har högt förtroende för systemet?

En viktig förutsättning för ett högt institutionellt förtroende och en hög mellanmänsklig tillit är att rättsstatens principer upprätthålls och att det inte förekommer korruption. Sverige rankas i flera internationella index som ett av världens minst korrupta länder.

Vilka är mest utsatta i samhället?

Ungdomar (15-24 år) är den grupp i samhället som är mest utsatt för våld. Undersökningarna visar att unga kvinnor oftare utsätts för psykiskt och sexuellt våld och att våldet generellt utövas i hemmet.

Vilka grupper är särskilt utsatta?

Särskilt utsatta grupper

 • HBTQI-personer. ...
 • Äldre. ...
 • Personer som lever med hedersrelaterat våld och förtryck. ...
 • Personer med funktionsnedsättning. ...
 • Kvinnor med utländsk bakgrund.

Hur många sexualbrott anmäldes 2021?

Anmälda våldtäkter ökade under 2021 till 9 240 brott (+4 %) jämfört med 2020. Våldtäkter mot kvinnor (18 år eller äldre) ökade till 5 250 anmälda brott (+12 %). Våldtäkter mot män (18 år eller äldre) ökade till 279 anmälda brott (+9 %). Våldtäkter mot barn (0–17 år) minskade till 3 710 anmälda brott (−6 %).

Hur många procent är mördare?

I Brås granskning konstaterades 124 fall av dödligt våld 2020, vilket utgjorde 28 procent av samtliga händelser som anmäldes som mord, dråp eller barnadråp under året. Antalet konstaterade fall av dödligt våld var 13 fall fler 2020 jämfört med 2019, då antalet uppgick till 111 fall.

Hur stor andel av befolkningen tror att brottsligheten har ökat kraftigt?

Både antalet kvinnor och antalet män som misstänkts för brott har ökat jämfört med 2019, med 13 respektive 4 procent. Över en tioårsperiod () har antalet kvinnor som misstänkts för brott ökat med totalt 11 procent och antalet män ökat med 3 procent.