:

Vad menas med föräldraansvar?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med föräldraansvar?
  2. Vad är normalt föräldraansvar?
  3. Vad står det i föräldrabalken?
  4. Vilka skyldigheter har man som förälder?
  5. Vad gör en Medförmyndare?
  6. Vad har en pappa för skyldigheter?

Vad menas med föräldraansvar?

Vårdnadshavaren har en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, till exempel var barnet ska bo och vilka skola barnet ska gå i. Vårdnadshavaren ansvarar för att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosett.

Vad är normalt föräldraansvar?

Försäkringskassan anser att tillsyn, som räknas till andra personliga behov, helt omfattas av normalt föräldraansvar för barn till och med fem års ålder. Försäkringskassan anser att behovet av tillsyn, som andra personliga behov, delvis omfattas av föräldraansvaret för barn från och med sex års ålder.

Vad står det i föräldrabalken?

Föräldrabalken är den viktigaste lagen när det gäller barnet och familjen. I den framgår barnets rättigheter i förhållande till sina föräldrar och föräldrarnas skyldigheter i förhållande till barnet.

Vilka skyldigheter har man som förälder?

Du tar viktiga beslut kring barnet, och har ansvar för barnets vardag. Det kan till exempel handla om var barnet ska bo och vilken förskola eller skola hen ska gå i. Som vårdnadshavare bestämmer du till exempel om barnets mat, kläder och fritidsaktiviteter. Barnet ska vara delaktig i besluten utifrån ålder och mognad.

Vad gör en Medförmyndare?

En medförmyndare sörjer för barnets bästa genom att förvalta dess tillgångar och se till att de används till barnets nytta. Medförmyndaren företräder också barnet i angelägenheter som rör tillgångarna och sådana angelägenheter som inte är reglerade eller som inte rör barnets personliga angelägenheter.

Vad har en pappa för skyldigheter?

Som förälder till barnet är han alltså skyldig att betala underhåll då inte barnet bor hos honom. I början av barnets liv anknyter det till de personer som är viktiga för dess trygghet. Det kan därför vara av väldigt stor vikt att din systerson också får umgås med barnet för att skapa en relation.