:

Kan någon annan än ägaren ha besittning till en lös sak?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan någon annan än ägaren ha besittning till en lös sak?
  2. Hur uppkommer sakrättsligt skydd?
  3. Vad är ett sakrättsligt moment?
  4. När har man besittning?
  5. När har man Separationsrätt?
  6. Vem har besittning?
  7. När säljaren säljer en lös sak som säljaren har i sin besittning så är tradition det Sakrättsliga momentet?

Kan någon annan än ägaren ha besittning till en lös sak?

Besittningsrubbning sker när någon annan avskär besittningshavaren från sin besittning av saken. Besittningen utgör en presumtion för att den besittningshavare som har besittningen till en sak är den rätte ägaren till saken. Tysk och nordisk rätt erkänner uteslutande besittning till sakförhållanden av saker.

Hur uppkommer sakrättsligt skydd?

Sakrättsligt skydd genom tradition Vid överlåtelse av lös egendom får en köpare skydd mot säljarens borgenärer först när varan har överlämnats (traderats) till köparen, den s.k. traditionsprincipen. I och med att egendomen går över i köparens besittning är överlåtelsen sakrättsligt fullbordad.

Vad är ett sakrättsligt moment?

I enlighet med svensk rätt krävs det att parterna i ett avtal har vidtagit ett sakrättsligt moment för att en köpare av lös egendom ska vara skyddad mot säljarens borgenärer. Frågan gällande vilket sakrättsligt moment som disponeras varierar beroende på vilken typ av egendom som avtalet gäller.

När har man besittning?

Att besitta något innebär att man har saken under omedelbar kontroll. En bil stående på gatan besitts av den som har nycklarna till bilen. Dock anses inte en restauranggäst vara i besittning av de bestick han äter med, eftersom detta användande står under annans omedelbara uppsikt.

När har man Separationsrätt?

För att ha separationsrätt i konkursen måste man bevisa (1) att man har bättre rätt till egendomen än gäldenären, (2) att denna rätt är riktat mot identifierbar egendom och (3) att egendomen behållit sin identitet.

Vem har besittning?

Att (med eller utan rätt) inneha någon sak. Att besitta något innebär att man har saken under omedelbar kontroll. En bil stående på gatan besitts av den som har nycklarna till bilen.

När säljaren säljer en lös sak som säljaren har i sin besittning så är tradition det Sakrättsliga momentet?

Om en köpare kvarlämnar en köpt vara i säljarens besittning riskerar han enligt gällande rätt att gå miste om såväl varan som erlagd köpeskilling, med anledning av att förvärvet inte är skyddat mot säljarens borgenärer.