:

Får kommunen sälja mark till underpris?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Får kommunen sälja mark till underpris?
  2. Kan kommunen lösa in mark?
  3. Hur mycket kostar tomtmark?
  4. Får kommunen sälja saker?
  5. Hur får man markanvisning?
  6. Vad är exploateringskontoret?

Får kommunen sälja mark till underpris?

Försäljningar och förvärv styrs av flera olika lagar och regler. Kommunen har inte rätt att sälja mark till underpris. Försäljningen ska bland annat ske med hänsyn tagen till EU:s statstödsegler samt kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning och förbud att gynna enskilda näringsidkare.

Kan kommunen lösa in mark?

Kommunen har i några fall rätt att lösa in mark för att genomföra en detaljplan. Bland annat har kommunen rätt att lösa in mark för allmänna platser som kommunen är huvudman för. Kommunen får även lösa in kvartersmark för allmänt ändamål om markens användning inte ändå kan anses säkerställd.

Hur mycket kostar tomtmark?

År 2019 var det genomsnittliga priset för åkermark 95 900 kr per hektar och för betesmark 34 200 kr. Jämfört med 2018 ökade priset på åkermark med knappt 6 % medan priset på betesmark minskade med drygt 3 %.

Får kommunen sälja saker?

Om myndigheter vill sälja möbler bestäms av Förordning () om överlåtelse av statens lösa egendom. 4 Enligt den får en myndighet sälja sina möbler om: 1. De inte längre behövs för deras verksamhet eller blivit obrukbara.

Hur får man markanvisning?

Kommuner ska ha riktlinjer för markanvisningar En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre. Överenskommelsen ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om att den ska överlåta eller upplåta ett kommunägt markområde för bebyggande.

Vad är exploateringskontoret?

Exploateringskontoret utvecklar och förvaltar stadens samlade markinnehav så att en hållbar utbyggnad av staden säkerställs. I ansvaret ingår bland annat exploatering för bostäder och företagsområden samt stadens investeringar i gator och parker inom exploateringsprojekt.