:

Hur påverkar avskrivningar resultatet?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur påverkar avskrivningar resultatet?
  2. Vad är förbruknings inventarier?
  3. När ska man göra avskrivning?
  4. Vad är förbrukningsemballage?
  5. Vad ska aktiveras?
  6. När behöver man inte göra avskrivningar?
  7. När får man göra överavskrivningar?
  8. Hur påverkar avskrivningar balansräkningen?

Hur påverkar avskrivningar resultatet?

Lite förenklat kan man alltså säga att en avskrivning innebär att man fördelar kostnaden över samma tid som den bidrar till intäkter eller anses vara användbar i verksamheten. På så sätt hamnar bara delar av kostnaden på inköpsårets resultaträkning medan resterande summa fördelas ut på kommande års resultat.

Vad är förbruknings inventarier?

En inventarie klassas som en anläggningstillgång i balansräkningen och kostnadsförs över tiden (årligen) genom avskrivning. En förbrukningsinventarie är en inventarie med kort livslängd, vilket alltså betyder att den inte ska finnas i verksamheten för stadigvarande bruk.

När ska man göra avskrivning?

Avskrivning går att göra från och med dagen då tillgången är tillgänglig för användning. Tillgångar som har mindre värde (under ett halvt prisbasbelopp) eller har en ekonomisk livslängd på högst 3 år kan avskrivas direkt med hela summan.

Vad är förbrukningsemballage?

Löpande bokföring Emballage i form av kartonger, påsar, omslagspapper, snören etc. utgör i stället förbrukningsemballage och bokförs i debet på konto 5440 Förbrukningsemballage, förbrukningsmateriel. Emballage kan också bokföras i kontoklass 4 om kostnaden ses som en direkt kostnad.

Vad ska aktiveras?

En materiell anläggningstillgång som tagits fram internt ska nämligen aktiveras. Enligt K2 ska denna fråga avgöras med hjälp av övervägandeprincipen (se punkt 10.3). Utgör en tillgång till mer än 50 % en materiell tillgång anses hela tillgången utgöra en materiell tillgång.

När behöver man inte göra avskrivningar?

Exempel: Räkenskapsenlig avskrivning Avskrivning kan därför göras med högst 28 000 kronor. Har ersättningen bokförts mot inventariekontot kan avdrag göras med högst 18 000 kronor. Det har ingen betydelse när under året du köper inventarier, finns de kvar vid årets slut får du skriva av med 30 procent.

När får man göra överavskrivningar?

Ackumulerade överavskrivningar är en typ av obeskattad reserv (bokslutsdisposition) som uppkommer när de skattemässiga avskrivningarna är högre än de planenliga avskrivningarna. Ofta gör man större skattemässiga avskrivningar än vad som är företagsekonomiskt motiverat.

Hur påverkar avskrivningar balansräkningen?

I bokföringen ses avskrivningar som en kostnad på grund av att att den motsvarar värdet av förbrukade resurser. Därför redovisas de i resultaträkningen, medan tillgångarna redovisas i balansräkningen. Om värdet på en anläggningstillgång har ökat i värde vid bokslutsdagen kan den skrivas upp.