:

Har straffrabatten tagits bort?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Har straffrabatten tagits bort?
 2. Varför slopad Ungdomsrabatt?
 3. När försvinner straffrabatten?
 4. Vad menas med Ungdomsrabatt?
 5. Finns Ungdomsrabatten kvar?
 6. Varför slopades straffrabatten?
 7. Hur kom straffrabatten till?
 8. När försvinner Ungdomsrabatt?
 9. Har Danmark straffrabatt?
 10. Varför finns Åldersrabatt?
 11. Hur mycket är straffrabatten?
 12. När infördes Ungdomsrabatt?
 13. Har Sverige straffrabatt?
 14. Varför mildare straff?

Har straffrabatten tagits bort?

Den 17 november 2021 beslutade riksdagen att ta bort straffrabatten för dömda brottslingar 18-21 år. 1 januari 2022 trädde det i kraft. Än så länge gäller ändringen bara brott som ger fängelse i ett år eller mer.

Varför slopad Ungdomsrabatt?

– Genom de nya reglerna som införts ska ungdomsreduktionen inte längre tillämpas för en person som när brottet begicks fyllt 18 år om det för brottet är föreskrivet fängelse i lägst ett år eller mer, eller det är fråga om försök, förberedelse eller stämpling till eller underlåtenhet att avslöja eller förhindra sådan ...

När försvinner straffrabatten?

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU5 Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet (publiceras 12 november).

Vad menas med Ungdomsrabatt?

Ungdomsrabatten innebär i korthet att unga personer som döms för ett brott erhåller ett lindrigare straff än en vuxen person. Bestämmelsen omfattar unga personer i åldern 15 år till dagen de fyller 21 år. Lagen har dock ändrats för unga över 18 år i skärpande riktning från och med den 2 januari 2022.

Finns Ungdomsrabatten kvar?

Sedan 2022 avskaffades ungdomsrabatten för de 18–20 år och "det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år för brottet [eller] om brottets straffvärde uppgår till fängelse i ett år eller mer."

Varför slopades straffrabatten?

I propositionen föreslår regeringen att straffrabatten ska tas bort om någon som är 18-20 år begått ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år eller om brottets straffvärde överstiger fängelse i ett år.

Hur kom straffrabatten till?

Särskilda mildare straff för unga som ännu inte fyllt 21 infördes på 1930-talet av Karl Schlyter. som var socialdemokratisk justitieminister mellan 19.

När försvinner Ungdomsrabatt?

Unga vuxna kan få längre straff inte längre ska få sina straff minskade. minst ett års fängelse eller mer. den 2 januari 2022.

Har Danmark straffrabatt?

Danmark har inte någon straffrabatt för unga lagöverträdare. Det innebär fullskaliga straff för alla som är över 18 år vid fällande dom. I Sverige hade de som är under 21 år fått ett avdrag på strafftiden på grund av sin ålder.

Varför finns Åldersrabatt?

Åldersrabatt. Som exempel kan nämnas den strafflindring ("ungdomsrabatt" eller "ungdomsreduktion") som i praktiken tillämpas i Sverige för gärningsmän som vid gärningen var under 21 år. Gärningsman som var under 18 år får dömas till fängelse om det föreligger synnerliga skäl.

Hur mycket är straffrabatten?

Det anses därav vara motiverat att döma ungdomar till ett mildare straff. Det har i lag framtagits tabeller där det framgår hur mycket rabatt som en ungdom ska få. Hur stor rabatten blir beror på hur ung personen är. Den som begår ett flertal brott och döms för alla brotten samtidigt, får s.k. mängdrabatt.

När infördes Ungdomsrabatt?

Ungdomsrabatten i 29 kap. 7§ BrB har funnits med sedan brottsbalken infördes 1965. Den nuvarande lydelse fick paragrafen 2009. Förutom språkliga korrigeringar infördes då en huvudregel i andra stycket som anger att personer under 21 år inte ska dömas till fängelse i mer än 10 år.

Har Sverige straffrabatt?

Slopad straffrabatt för unga myndiga Den 2 januari 2022 slopas straffrabatten för personer i åldern 18–20 år om brottet har ett minimistraff på fängelse i ett år eller mer. Det handlar exempelvis om rån, grov misshandel och våldtäkt.

Varför mildare straff?

Straffen för unga är i stället i större utsträckning inriktade mot vård. De har till syfte att motverka fortsatt kriminalitet och är utvecklade med beaktande av FN:s barnkonvention. Det sista skälet till att unga får mildare straff än vuxna är att unga personer behöver mötas av en större tolerans.