:

Hur lång tid tar det innan Multaq verkar?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång tid tar det innan Multaq verkar?
  2. Vad är persisterande förmaksflimmer?
  3. Är Multaq farligt?
  4. Vad är Ablationsbehandling?
  5. Hur snabbt verkar Tambocor?
  6. Hur fungerar Multaq?

Hur lång tid tar det innan Multaq verkar?

De viktigaste effektmåtten var hur lång tid som behandlingen förhindrade en attack av förmaksflimmer eller förändringen av patientens hjärtrytm efter två veckor.

Vad är persisterande förmaksflimmer?

Långvarigt persisterande förmaksflimmer innebär kontinuerligt förmaksflimmer >12 mån när man accepterar en rytmkontrollerande strategi. Permanent förmaksflimmer innebär att patient och läkare accepterat förmaksflimret och att inga fler försök kommer göras för att bibehålla eller återfå sinusrytm.

Är Multaq farligt?

Dronedaron (Multaq). I Athena-studien visades dronaderon minska risken för inläggning på sjukhus, stroke och kardiovaskulär dödlighet [13]. Dronaderon ska dock inte användas vid förekomst av hjärtsvikt, där det visat sig kunna öka dödligheten [14, 15].

Vad är Ablationsbehandling?

Ablation är en behandlingsmetod mot olika typer av hjärtklappning som enbart används när behandling med läkemedel inte fungerar. Under ingreppet blockeras de elektriska signalerna som orsakar besvären.

Hur snabbt verkar Tambocor?

Hjärtglykosider: Tambocor kan öka koncentrationen av digoxin med ca 15 %, vilket inte är kliniskt relevant vid terapeutiska doser. Hos digitaliserade patienter bör plasmakoncentrationen av digoxin kontrolleras inom 6 timmar efter intag, innan eller efter administrering av Tambocor.

Hur fungerar Multaq?

MULTAQ är indicerat för bibehållande av sinusrytm efter framgångsrik konvertering hos vuxna, kliniskt stabila patienter med paroxysmalt eller persisterande förmaksflimmer. Beroende på säkerhetsprofilen (se avsnitt 4.3 och 4.4), bör MULTAQ endast förskrivas efter det att alternativa behandlingsmetoder har övervägts.