:

När ska åklagare leda förundersökning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När ska åklagare leda förundersökning?
  2. När lägger åklagaren ner åtal?
  3. Får man sin pension om man sitter i fängelse?
  4. Vad är den generella regeln när det gäller uppdelningen av Förundersökningsledning mellan åklagare och polis?
  5. Vad är en förutredning?
  6. När blir rättegång efter åtal?
  7. Kan man utmäta pension?
  8. Hur många år är livstids fängelse i Finland?

När ska åklagare leda förundersökning?

Åklagare leder förundersökningen De leder brottsutredningen då det gäller grova brott, t. ex. mord eller brott mot närstående. Åklagaren är alltid förundersökningsledare när en misstänkt är frihetsberövad, det vill säga anhållen eller häktad.

När lägger åklagaren ner åtal?

Nedläggande av åtal innebär att åklagare som väckt talan om brott vid domstol kan senare välja att lägga ned åtalet. Om åklagaren lägger ned ett åtal på den grunden att tillräckliga skäl för att den tilltalade är skyldig till brottet inte föreligger, har den tilltalade rätt till frikännande dom.

Får man sin pension om man sitter i fängelse?

Garantipension skall enligt 4 kap. 5 § lagen om garantipension reduceras, om den pensionsberättigade är intagen i kriminalvårdsanstalt eller häktad. Detta motsvarar hittillsvarande reducering av folkpension enligt 10 kap. 2 § AFL.

Vad är den generella regeln när det gäller uppdelningen av Förundersökningsledning mellan åklagare och polis?

Har förundersökningen inletts av polismyndigheten och är saken inte av enkel beskaffenhet, skall ledningen av förundersökningen avseende brottet övertas av åklagaren så snart någon skäligen kan misstänkas för brottet. Av lagtexten framgår inte vilka ärenden som skall anses vara av enkel beskaffenhet.

Vad är en förutredning?

Inom ramen för en s.k. förutredning kan endast punktvisa åtgärder som syftar till att genom en begränsad komplettering av kända eller påstådda förhållanden berika beslutsunderlaget i förundersökningsfrågor vidtas.

När blir rättegång efter åtal?

Om åtal väcks blir det rättegång i domstolen. En av åklagarens uppgifter är att bevisa att den åtalade har begått brottet. Hon eller han redogör för teknisk bevisning, förhör misstänkta, vittnen och experter för att domstolen ska ha ett så bra underlag som möjligt att bedöma gärningen på.

Kan man utmäta pension?

Förutom löpande pension kan också pension som betalas som engångsbelopp utmätas. Kostnadsersättningar som betalas enligt arbetspensionslagarna får inte utmätas.

Hur många år är livstids fängelse i Finland?

I princip kan livstids fängelse räcka till fångens död, men i praktiken han eller hon benådas för eller senare. Republikens president kan benåda livstidsfången när som helst. Efter 12 års fängelsetid kan livstidsfången be om benådning, och Helsingfors hovrätt fattar beslut om det accepterades.