:

Vad menas med Monogen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med Monogen?
 2. Vad är en Monogen sjukdom?
 3. Vad är en Autosom?
 4. Vad är genanalys?
 5. Vad är det för skillnad mellan Monogena och Polygena egenskaper?
 6. Vad betyder autosomal recessiv?
 7. Kan autosomala sjukdomar ärvas?
 8. Vad är autosomer och vad är Könskromosomer?
 9. Vilka gener har jag?
 10. Vem har rätt att se dina gener?
 11. Vad menas med en Polygen egenskap?
 12. Vad är skillnaden mellan genetik och genteknik?

Vad menas med Monogen?

Monogena egenskaper har en enkel nedärvning. Det innebär att de påverkas av en enskild gen eller haplotyp (samling av alleler på en kromosom som nedärvs tillsammans) och att de inte påverkas av miljöfaktorer.

Vad är en Monogen sjukdom?

Ärftliga sjukdomar som orsakas av en enda gen kallas monogena sjukdomar. Sjukdomarna nedärvs antingen icke könsbundet (autosomalt) dominant eller recessivt, eller bundet till X-kromosom (X-kromosomalt).

Vad är en Autosom?

Autosomala och X-bundna sjukdomar Hos oss människor heter könskromosomerna X och Y och alla de andra fyrtiofyra kromosomerna kallas för autosomala. Anledningen till att det oftast talas om X- och inte Y-bundna sjukdomar är att Y-kromosomen har få gener och väldigt få genetiska sjukdomar är kopplade till Y.

Vad är genanalys?

Analys av hela arvsmassan, så kallad helgenomsekvensering, kan användas för att diagnostisera intellektuell funktionsnedsättning med högre precision än andra genetiska analysmetoder.

Vad är det för skillnad mellan Monogena och Polygena egenskaper?

Monogena egenskaper är när egenskaper bestäms av en enda gen medan polygena egenskaper bestäms av många olika gener.

Vad betyder autosomal recessiv?

Wilsons sjukdom är autosomalt recessiv vilket innebär att en muterad gen måste ärvas från båda föräldrarna. Refsums sjukdom är en ovanlig ärftlig (autosom, recessiv) neurologisk sjukdom som orsakas av ackumulation av fytansyra.

Kan autosomala sjukdomar ärvas?

Autosomalt dominanta sjukdomar Det förekommer även sjukdomar som ärvs dominant. I dessa fall ärvs sjukdom från sjuk förälder till barnet, och varje barn löper 50 % risk att ärva sjukdomsanlaget.

Vad är autosomer och vad är Könskromosomer?

De 46 kromosomerna indelas i 23 par. De 22 första kallas för autosomer och är identiska hos män och kvinnor. Det sista paret, könskromosomerna X och Y, bestämmer individens kön. Kvinnor har normalt två X-kromosomer, medan män har en X- och en Y-kromosom.

Vilka gener har jag?

Gentester på nätet Det finns gentester på internet där du kan skicka in ett salivprov och få en genetisk profil gjord, en bedömning om anlag för de stora folksjukdomarna, till exempel stroke, hjärtsjukdom och schizofreni. Dessa sjukdomar beror dock på så mycket annat än arvsanlag och därför är resultaten tvivelaktiga.

Vem har rätt att se dina gener?

Barnet som föds harrätt att vid 18 års ålder läsa journalen och få kännedom om donatorns identitet. En del av den nya svenska lagen behandlar hur man i vårt land ska hantera genetisk information vid konstgjord befruktning.

Vad menas med en Polygen egenskap?

är en egenskap som orsakas av flera gener som ligger spridda över kromosomerna men som alla påverkar samma egenskap. Den enskilda polygenen antas ha en liten effekt på egenskapens variation, som i regel är kvantitativ och kontinuerlig.

Vad är skillnaden mellan genetik och genteknik?

Vi är alltså vad våra gener säger att vi skall vara, och genetikerna håller på med en kartläggning av hur den mänskliga genuppsättningen ser ut, dvs var i cellen respektive arvsanlag står att finna. Med genteknik kan man också förändra generna.