:

När blev ålder en diskrimineringsgrund?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När blev ålder en diskrimineringsgrund?
  2. Vad är det för skillnad på direkt och indirekt diskriminering?
  3. Vad är inte diskriminering?
  4. Vad menas med Ålderism?
  5. Är åldersdiskriminering olagligt?
  6. Vad händer med anställningsavtalet vid diskriminering?
  7. Vad är syftet med diskrimineringslagen?
  8. Vilka 7 diskrimineringsgrunder finns det?

När blev ålder en diskrimineringsgrund?

Ålder infördes som skyddad diskrimineringsgrund i den diskri- mineringslag som trädde i kraft 2009 och som ersatte jämställdhets- lagen och sex andra civilrättsliga lagar med diskrimineringsförbud.

Vad är det för skillnad på direkt och indirekt diskriminering?

Utgångspunkten vid indirekt diskriminering handlar, till skillnad från direkt diskriminering, istället om hur tillämpning av vissa kriterier, bestämmelser eller förfaringssätt kan missgynna personer med viss tillhörighet.

Vad är inte diskriminering?

Diskrimineringslagen skyddar individer (och inte till exempel organisationer och företag). Förbudet mot diskriminering innebär till exempel att arbetsgivare inte får diskriminera anställda, att skolan inte får diskriminera elever och att personal i en affär inte får diskriminera sina kunder.

Vad menas med Ålderism?

I den forskning som belyser åldersnormer har begreppet "ålderism" börjat användas. En definition av begreppet lyder "stereotypa föreställningar eller diskriminering som utgår från en människas ålder". Ålder spelar självfallet en viktig roll när det handlar om indelningen av livet i olika faser.

Är åldersdiskriminering olagligt?

Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med ålder.

Vad händer med anställningsavtalet vid diskriminering?

Arbetsgivare får inte straffa den som anmäler diskriminering Den som har anmält diskriminering eller har påtalat att en arbetsgivare bryter mot lagen (till exempel genom att inte arbeta förebyggande mot trakasserier) är skyddad mot att bli bestraffad, det vill säga utsatt för repressalier.

Vad är syftet med diskrimineringslagen?

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vilka 7 diskrimineringsgrunder finns det?

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.