:

Hur lång ska en avslutning vara?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång ska en avslutning vara?
 2. Hur många frågeställningar i C uppsats?
 3. Vad är exempel på frågeställning?
 4. Hur börjar man en frågeställning?
 5. Hur börjar man ett avslut?
 6. Hur drar man slutsatser i ett PM?
 7. Vad är en metodologisk diskussion?

Hur lång ska en avslutning vara?

Avslutning – slutsatser eller summering? Avslutningen på en uppsats kan se olika ut och vara olika lång. Inom vissa ämnesområden räcker det med en eller ett par meningar medan man inom andra kan skriva flera sidor. En del uppsatser kräver konkreta slutsatser, medan det för andra passar bättre med en summering.

Hur många frågeställningar i C uppsats?

En problemställning/ frågeställning behövs för att hjälpa dig hålla fokus i ditt arbete och för att läsaren ska hänga med i texten. Frågeställningen kan både vara en fråga att söka svar på eller ett påstående att undersöka. Ibland har man en huvudfrågeställning och flera delfrågor (men max 5 frågeställningar är bra).

Vad är exempel på frågeställning?

Exempel på frågeställningar kan vara:

 • Hur får man bäst prestanda i ….
 • Vad är skillnaden mellan ….
 • Hur bör man skriva en applikation som….
 • Hur kan man optimera….
 • Vilken av följande tekniker ger bäst resultat för…
 • Styrkor och svagheter hos en speciell teknik…
 • Vad är best-practice för….

Hur börjar man en frågeställning?

Syftesformulering och frågeställningar utgår från en problemformulering, vilken inleds med en allmän bakgrund till det problem som man avser att beforska, följt av en kort redogörelse för vad som mer specifikt skall beforskas och dess angelägenhetsgrad för socialt arbete.

Hur börjar man ett avslut?

3 sätt att avsluta texten som jag stöter på i mina skrivarkurser:

 1. Du återknyter till inledningen på ett snyggt sätt.
 2. Du vänder upp och ner på hela historien i absolut sista raden. Vanligt i deckarnoveller.
 3. Du lämnar slutet öppet. Läsaren själv får helt enkelt själv tänka sig hur det går.

Hur drar man slutsatser i ett PM?

Här ska du resonera kring och dra slutsatser från det källmaterial du presenterat i din utredande del. Du diskuterar ditt material utifrån din frågeställning och drar slutsatser om ämnet. Här presenterar du inget nytt material utan utgår bara från det du redan presenterat tidigare.

Vad är en metodologisk diskussion?

Metoddiskussionen är av reflekterande slag, en reflektion över det arbete som gjorts, till skillnad från kapitlet Metod där du beskriver genomförandet av din studie. I denna del kan en självkritisk diskussion om metod och genomförande samt eventuella andra påverkansfaktorer tas upp.