:

När är det risk för radon?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När är det risk för radon?
  2. Vad är normal radonhalt i hus?
  3. Hur mycket radon får det vara i ett hus?
  4. Hur farligt är det att bo i ett radonhus?
  5. Kan man bli sjuk av radon?
  6. Vad är ett bra Radonvärde?
  7. Vilken radonhalt är ok?
  8. Hur beräknas årsmedelvärde radon?

När är det risk för radon?

Boverket har tagit fram ett gränsvärde för radon som gäller vid uppförande av ny byggnad eller ändring av en byggnad som är 200 Becquerel per kubikmeter inomhusluft. Detta finns beskrivet i Boverkets byggregler, BBR.

Vad är normal radonhalt i hus?

Referensnivåer och gränsvärden för radon och gammastrålning i byggnader
Radonhalt i befintliga bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde200 Bq/m3
Radonhalt i nya byggnader200 Bq/m3
Gammastrålning (miljödosekvivalentrat) i nya byggnader0,3 µSv/h
Gammastrålning från byggnadsmaterial1,0 mSv/år

Hur mycket radon får det vara i ett hus?

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Är radonhalten högre är den en olägenhet för människors hälsa. Radon är en osynlig och luktfri gas och det uppskattas att 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av för hög radonhalt i bostaden. Enda sättet att veta om du har radon i ditt hus är att mäta.

Hur farligt är det att bo i ett radonhus?

Radon och radondöttrar följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Lungorna kan därför skadas och lungcancer uppkomma. Ju längre tid du tillbringar i ett radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. Det tar minst 15 år att utveckla sjukdomen.

Kan man bli sjuk av radon?

Radon ökar risken för lungcancer efter lång tids exponering för höga radonhalter. Särskilt stor är risken om man röker. Undersökningar visar ett tydligt samband mellan radonhalt i bostaden och risk för lungcancer.

Vad är ett bra Radonvärde?

Radonhalten över öppen mark är normalt mellan Bq/ m³. Radonhalten inomhus i Skandinavien är 30–200 Bq/m³ (globalt medelvärde cirka 40 Bq/ m³). enstaka platser har man utomhus uppmätt radonhalter uppåt 1 000 Bq/ m³. i källare och grottor kan ofta vara uppåt 3 000–30 000 Bq/m³.

Vilken radonhalt är ok?

Referensnivån och gränsvärdet för inomhusluft D v s kravet på att ligga under 200 Bq/m³ är betydligt viktigare för nybyggnation än i befintliga byggnader. För inomhusluft på arbetsplatser ska man också ligga under en radonhalt på 200 Bq/m³. Där benämns denna gräns som ett hygieniskt gränsvärde.

Hur beräknas årsmedelvärde radon?

Beräkning av årsmedelvärde görs på olika sätt beroende på antalet bebodda plan i bostaden. Medelvärdet beräknas av mätresultaten från samtliga mätpunkter i bostaden. Antalet mät- punkter ska vara minst två. För enrumslägenhe- ter som mäts i en mätpunkt används medelvär- det från de två detektorerna.