:

Hur gör man en förhandlingsframställan?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur gör man en förhandlingsframställan?
  2. När måste arbetsgivaren inbjuda till MBL förhandlingar?
  3. Vilken regel i MBL ska den ATO åberopa som avser förhandla med arbetsgivarsidan?
  4. Vad händer om arbetsgivaren bryter mot MBL?
  5. Vad innebär primär förhandlingsskyldighet enligt MBL?
  6. Hur löser man en Intressetvist?
  7. Hur man löser arbetsrättsliga tvister?
  8. I vilka frågor kan man tillämpa MBL?
  9. Vad är Kollektivavtalsbrott?

Hur gör man en förhandlingsframställan?

Framställan ska vara så enkel och tydlig som möjligt. Argument och bevisning ska inte tas med. Du är inte bunden i förhandlingen av vad som tagits upp i framställan. Du kan alltid yrka på ytterligare saker vid förhandlingsbordet, och ändra yrkanden eller helt enkelt dra tillbaka dem.

När måste arbetsgivaren inbjuda till MBL förhandlingar?

Om arbetsgivaren planerar förändringar på arbetsplatsen Vid alla viktigare förändringar av verksamheten, arbets- eller anställningsförhållanden för medlemmar är arbetsgivaren skyldig att kalla till förhandling. Detta är den primära förhandlingsskyldigheten som följer av 11 § medbestämmandelagen (MBL).

Vilken regel i MBL ska den ATO åberopa som avser förhandla med arbetsgivarsidan?

Lag (). 6 § Med arbetstagarorganisation avses sådan sammanslutning av arbetstagare som enligt sina stadgar skall tillvarataga arbetstagarnas intressen i förhållandet till arbetsgivaren. Med arbetsgivarorganisation avses motsvarande sammanslutning på arbetsgivarsidan.

Vad händer om arbetsgivaren bryter mot MBL?

När Arbetsdomstolen dömer en arbetsgivare för brott mot mbl ligger det allmänna skadeståndet oftast någonstans mellan 20 0 000 kronor.

Vad innebär primär förhandlingsskyldighet enligt MBL?

Primär förhandlingsskyldighet innebär att en arbetsgivare med kollektivavtal på eget initiativ ska förhandla med det eller de fackförbund som har kollektivavtal på arbetsplatsen, inför olika typer av beslut.

Hur löser man en Intressetvist?

En intressetvist handlar oftast om sådant som regleras i kollektivavtal och löses inte i domstol utan genom avtalsförhandlingar, medling eller stridsåtgärder. En medbestämmandetvist är en tvist där en fackförening påkallar förhandling enligt MBL 10–13 § §.

Hur man löser arbetsrättsliga tvister?

Förhandling och medling Det är det vanligaste sättet att lösa en tvist på svensk arbetsmarknad. Regler om förhandlingar finns i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och i olika kollektivavtal. En möjlighet som blir allt vanligare är att använda medling som ett sätt att lösa konflikten.

I vilka frågor kan man tillämpa MBL?

Det kan gälla större investeringsbeslut, långsiktiga beslut om arbetsorganisationen, personalpolitiska frågor, inrättande av arbetslokaler eller röra sociala frågor som anses vara en viktigare förändring. Även beslut som en facklig organisation typiskt sett vill förhandla ska omfattas av förhandlingsskyldigheten.

Vad är Kollektivavtalsbrott?

Det är alltså en tvist om något som har inträffat. Förhandlingens syfte är att nå en uppgörelse eller en samsyn på hur till exempel ett avtal ska tolkas. Ett exempel på kollektivavtalsbrott är att arbetsgivaren anställt någon på visstidsanställning utan att det är tillåtet enligt kollektivavtalet.