:

Hur länge vara ett samtycke?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge vara ett samtycke?
  2. Vilka lagar kan reglera tystnadsplikten?
  3. När är det tillåtet att lämna ut patientuppgifter?
  4. Får socialtjänsten läsa journaler?
  5. När kan informationsöverföring av sekretessbelagda patientuppgifter ske mellan vårdgivare?

Hur länge vara ett samtycke?

Hur länge gäller samtycket? Lämnat samtycke gäller för hela vårdtiden inom en vårdform (så som korttidsvistelse, inskriven i hemsjukvården, inflyttad på särskilt boende) om du inte angivet något annat. Vi dokumenterar ditt samtycke när vården inleds och får på så sätt god kännedom om hur du vill ha det.

Vilka lagar kan reglera tystnadsplikten?

Sekretessen regleras av offentlighets- och sekretesslagen för dem som arbetar inom staten, regionerna och kommunerna medan de som arbetar hos en privat vårdgivare ska följa reglerna om tystnadsplikt i patientsäkerhetslagen.

När är det tillåtet att lämna ut patientuppgifter?

Huvudregeln är att en menprövning ska göras enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen innan uppgifter om en patient får lämnas ut. Inom hälso- och sjukvården råder stark sekretess, vilket innebär att en uppgift endast får lämnas ut om det står klart att utlämnandet inte är till men för patienten.

Får socialtjänsten läsa journaler?

Om exempelvis socialtjänsten får signaler om att ett barn far illa kan de begära in föräldrarnas patientjournaler. Journalerna blir därmed en del av deras så kallade 11:2 utredning. Om exempelvis moderns journal ingår i utredningen kan då fadern utnyttja partsinsynen och begära ut kopior.

När kan informationsöverföring av sekretessbelagda patientuppgifter ske mellan vårdgivare?

Huvudregeln är att en menprövning ska göras enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen innan uppgifter om en patient får lämnas ut. Inom hälso- och sjukvården råder stark sekretess, vilket innebär att en uppgift endast får lämnas ut om det står klart att utlämnandet inte är till men för patienten.