:

Får man använda nya källor i diskussionen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Får man använda nya källor i diskussionen?
  2. Vad är en teoretisk diskussion?
  3. Hur skriver man en diskussion i ett gymnasiearbete?
  4. Vad är en bra frågeställning?
  5. Vad menas med teoretisk?

Får man använda nya källor i diskussionen?

Sedan breddas diskussionen ytterligare och resultaten diskuteras i relation till den teori/de teorier som presenterades i introduktionen. Detta betyder inte att du inte får använda nya referenser i diskussionen, alltså sådana som du inte tagit upp i inledningen.

Vad är en teoretisk diskussion?

Teori kan ses som system av lärosatser (eller antaganden) inom ett ämnesområde som kan användas för att beskriva, förklara och förutsäga ämnets olika fenomen och som bildar förståelse ram (ar) för ämnet.

Hur skriver man en diskussion i ett gymnasiearbete?

Diskussion/Analys Här ska du knyta ihop den/de frågor du ställde i inledningen av ditt arbete. Du besvarar och diskuterar frågan/frågorna. Dra slutsatser av det du kommit fram till under arbetets gång och diskutera dina resultat.

Vad är en bra frågeställning?

Frågeställningen fokuserar på varför och hur och kan exempelvis vara ”Jag studerar/ undersöker… för att ta reda på vilka/ hur/ varför… för att förstå varför/ hur/ vad.” Frågeställningen förfinas ofta under arbetets gång och tanken är att den besvaras i ditt arbete och att syftet då uppnås.

Vad menas med teoretisk?

Teoretiskt perspektiv kan beskrivas som att välja en utgångspunkt, för sin studie och ett sätt att förstå sitt material. Det går alltid att välja att studera samma företeelse utifrån olika perspektiv, och en medvetenhet om detta bör synas i bakgrunden.