:

Vilka arbetsmiljöåtgärder ska dokumenteras i en handlingsplan?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vilka arbetsmiljöåtgärder ska dokumenteras i en handlingsplan?
 2. Vilka skyldigheter har arbetsgivaren respektive arbetstagaren i Arbetsmiljösammanhang?
 3. Hur ska det systematiska arbetsmiljöarbetet hanteras?
 4. Vad innebär arbetsmiljölagen AML )?
 5. Vilka policys måste ett företag ha enligt lag?
 6. Vad betyder risk och friskfaktorer inom arbete?
 7. Vad du kan göra för att påverka arbetsmiljö på din arbetsplats?
 8. Hur arbetar man med systematiskt arbetsmiljöarbete?
 9. Vilka är grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet?
 10. Vad är en arbetsmiljöfråga och vad är en facklig fråga?
 11. Vilka tre av följande perspektiv bör vara med i en arbetsmiljöpolicy?
 12. Hur arbetar Arbetsmiljöinspektionen?
 13. Hur gör man en Riskmatris?

Vilka arbetsmiljöåtgärder ska dokumenteras i en handlingsplan?

Ni ska i en skriftlig handlingsplan dokumentera de arbetsmiljöåtgärder som ni anser behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall och som ni inte genomför omedelbart. I handlingsplanen ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs.

Vilka skyldigheter har arbetsgivaren respektive arbetstagaren i Arbetsmiljösammanhang?

Arbetstagaren har inget formellt ansvar, men deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts. Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö.

Hur ska det systematiska arbetsmiljöarbetet hanteras?

Skyddsronder, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, enkäter och mätningar är olika sätt att hitta risker på arbetsplatsen. Sedan åtgärdar man riskerna, för att sedan kontrollera att riskerna är borta. Alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vad innebär arbetsmiljölagen AML )?

Syftet med arbetsmiljölagen, AML, är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. Där står det till exempel att arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö.

Vilka policys måste ett företag ha enligt lag?

Enligt lag måste arbetsgivare bland annat ha en arbetsmiljöpolicy. En policy eller en riktlinje anger en viljeinriktning för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för arbetsgivarens beslut och styrning. På vissa områden är det reglerat i lag att arbetsgivaren ska ha någon form av dokumentation.

Vad betyder risk och friskfaktorer inom arbete?

Riskfaktorer är t ex buller, stress, hot och våld mm och friskfaktorer är trivsel, utveckling och arbetstillfredsställelse. Ett exempel på friskfaktor kan vara kan vara en arbetsplats med högt i tak. Med det menar jag att man talar med varandra om med- och motgångar.

Vad du kan göra för att påverka arbetsmiljö på din arbetsplats?

På en arbetsplats kan ni också välja ett skyddsombud. Skyddsombudet ska vaka över alla arbetstagares arbetsmiljö och ska involveras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare, arbetstagare samverka för en god arbetsmiljö men i vissa lägen kan det finnas brister som inte rättas till.

Hur arbetar man med systematiskt arbetsmiljöarbete?

De fyra olika stegen i SAM är: undersök, riskbedöm, åtgärda och följ upp.

 1. Undersök arbetsmiljön. Gör en kontinuerlig kartläggning av risker – såväl fysiska som psykosociala. ...
 2. Bedöm risker. ...
 3. Genomför åtgärder. ...
 4. Följ upp. ...
 5. Få rutin på arbetsmiljöarbetet.

Vilka är grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet?

 • Grundprinciper för att förebygga arbetsmiljörisker.
 • Planera och projektera bort risker.
 • Samordna så att risker inte uppstår.
 • Hantera kvarstående arbetsmiljörisker i byggskedet.

Vad är en arbetsmiljöfråga och vad är en facklig fråga?

Viktiga arbetsmiljöfrågor är fysiska och kemiska risker, som tungt och ensidigt arbete, belysning, temperaturen på arbetsplatsen. Hur det ser ut i lokalerna, utrymmen, städning med mera är också arbetsmiljöfråga. Även frågor som rör trivseln och arbetsklimatet är också arbetsmiljöfråga.

Vilka tre av följande perspektiv bör vara med i en arbetsmiljöpolicy?

Hur ska arbetsprocessen se ut? Vilka ska delta i arbetet? Vilka arbetsmiljörisker finns i er bransch och i företaget? Vad är affärsidén och finns det andra policydokument och lagstiftning att ta hänsyn till?

Hur arbetar Arbetsmiljöinspektionen?

Normalt inspekterar vi de arbetsplatser som vi bedömer har de största arbetsmiljöriskerna, men vi arbetar också i projekt och kampanjer där vi riktar oss mot särskilda arbetsmiljöproblem eller branscher. Oftast talar vi om för arbetsgivarna att vi tänker komma på besök. Det sker via brev, e-post eller telefon.

Hur gör man en Riskmatris?

Den består av ett diagram som visar hur allvarliga riskerna är och understödjer i er riskhanteringsprocess. En axel i diagrammet står för hur allvarliga eventuella konsekvenser av risken är och en annan för hur stor sannolikheten är att den ska materialiseras.