:

Vad menas med förvaltningsrätt?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med förvaltningsrätt?
  2. Vad heter parterna i ett tvistemål?
  3. Är tvistemål ett brottmål?
  4. Vem får vara ombud för en part i ett tvistemål?
  5. Vad räknas som brottmål?

Vad menas med förvaltningsrätt?

Förvaltningsrätt är en allmän förvaltningsdomstol och handlägger i första instans mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Förvaltningsrätterna har ersatt de tidigare länsrätterna. Det kan gälla ett skattemål, tvist med Försäkringskassan, kommunen eller socialnämnden.

Vad heter parterna i ett tvistemål?

I ett tvistemål kallas parterna för käranden respektive svaranden. Käranden är den part som väcker talan mot den andra parten som kallas för svaranden.

Är tvistemål ett brottmål?

Ett tvistemål är inte samma sak som ett brottmål. I ett brottmål kretsar rättegången kring frågan huruvida den tilltalade ska dömas för brottet eller inte. I regel väcks åtal av en åklagare. I brottmål uppställs högre beviskrav än i ett tvistemål.

Vem får vara ombud för en part i ett tvistemål?

Ombudet måste vara myndig och får inte vara försatt i konkurs eller satt under förvaltarskap. Den som jobbar som domare i svensk domstol får inte vara ombud i domstol, om han eller hon inte fått särskilt tillstånd till det. Detsamma gäller åklagare och kronofogde.

Vad räknas som brottmål?

Brottmål är beteckningen på den typ av mål där åtal väckts med påstående att den tilltalade eller de tilltalade begått brott. Rätt domstol i brottmål är tingsrätten på den ort, där brottet förövades enligt 19 kap 1 §rättegångsbalken.