:

Hur kontrollerar byggnadsnämnden ett bygge?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur kontrollerar byggnadsnämnden ett bygge?
 2. När har ett bygglov vunnit laga kraft?
 3. När gäller plan- och bygglagen?
 4. Vem ansvarar för kontrollplanen?
 5. Hur lång tid tar det att få ett slutbesked?
 6. När behövs en kontrollplan?
 7. När krävs en kontrollplan?
 8. Vad får man göra innan Slutsamråd?

Hur kontrollerar byggnadsnämnden ett bygge?

Behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök ska gås igenom på det tekniska samrådet....Vid arbetsplatsbesöket kontrollerar byggnadsnämndens handläggare bland annat att:

 1. kontrollplanen och bygglovet följs,
 2. den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning, och.
 3. inget uppenbart strider mot byggreglerna.

När har ett bygglov vunnit laga kraft?

Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas. Om byggnadsnämnden avslår din ansökan om bygglov kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan då välja att ändra kommunens beslut eller att avslå ditt överklagande.

När gäller plan- och bygglagen?

I plan- och bygglagstiftningen finns det krav på byggnader, andra anläggningar än byggnader, skyltar och ljusanordningar, tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader. Kraven gäller inte bara vid uppförande, flyttning och ändring. Vissa krav gäller även för befintliga byggnader.

Vem ansvarar för kontrollplanen?

Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne hjälpa byggherren med detta.

Hur lång tid tar det att få ett slutbesked?

Hur lång tid tar det att få slutbesked? När vi fått in allt underlag så prövar vi snarast om vi kan ge dig ett slutbesked. Om det finns skäl för oss att ingripa så handlägger vi även det snarast.

När behövs en kontrollplan?

Därför behövs en kontrollplan Det kan till exempel handla om krav på konstruktion, brandskydd och ventilation. En kontrollplan måste finnas för de flesta åtgärder som kräver bygg-, rivnings- eller marklov eller är en anmälningspliktig åtgärd.

När krävs en kontrollplan?

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL.

Vad får man göra innan Slutsamråd?

Om huset inte anses vara färdigt kan du ett så kallat interimistiskt slutbesked – ett tillfälligt slutbesked. Detta innebär att du får flytta in i huset, men att du behöver komplettera med vissa uppgifter. Det kan till exempel vara radonmätning eller verifiering av energiberäkning.