:

Hur hög dos olanzapin?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur hög dos olanzapin?
  2. Hur mycket olanzapin kan man ta?
  3. Hur mycket olanzapin?
  4. Kan man överdosera på olanzapin?
  5. När kommer effekten av olanzapin?
  6. Varför tar man olanzapin?

Hur hög dos olanzapin?

Olanzapin är avsett för behandling av måttlig till svår manisk episod. Profylaktisk behandling av återfall i bipolär sjukdom hos patienter som svarat på olanzapinbehandling vid manisk episod (se avsnitt 5.1). Dosering Vuxna Schizofreni: Rekommenderad startdos är 10 mg en gång om dagen.

Hur mycket olanzapin kan man ta?

Olanzapin gavs initialt i dosen 2,5 mg/dag och titrerades till maximalt 15 mg/dag baserat på studieläkarens bedömning. NMS är ett tillstånd som sammankopplas med antipsykotisk medicinering och som kan vara livshotande. Sällsynta fall beskrivna som NMS har även rapporterats i samband med olanzapin.

Hur mycket olanzapin?

Hur produkten används Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen och behandlingstiden bestäms av din läkare. Dosen av Olanzapin Orion är 5−20 mg per dag.

Kan man överdosera på olanzapin?

4.9 Överdosering Dödsfall har rapporterats vid akut överdosering om endast 450 mg men överlevnad har även rapporterats efter akut överdosering med cirka 2 g oralt olanzapin. Behandling Det finns ingen antidot till olanzapin. Framkallande av kräkning rekommenderas ej.

När kommer effekten av olanzapin?

Steady state nås efter 1 vecka. Medicinen kan tas utan föda då mat inte påverkar upptaget. Olanzapin metaboliseras främst av CYP1A2 och i mindre utsträckning av CYP2D6.

Varför tar man olanzapin?

Olanzapin Orion tillhör läkemedelsgruppen neuroleptika och används för att behandla följande tillstånd: Schizofreni, en sjukdom med symtom som att höra, se eller förnimma något som inte finns, vanföreställningar, ovanlig misstänksamhet och tillbakadragenhet.