:

Vad är en Forskningshuvudman?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en Forskningshuvudman?
 2. Vad heter Etikprövningsmyndigheten på engelska?
 3. När behövs etiskt godkännande?
 4. Vad har forskare för ansvar?
 5. Vad betyder etikprövningslagen?
 6. Vad innebär etikprövning?
 7. Vad är god forskningssed?
 8. Hur fås ett trafiktillstånd?
 9. Vad är specialtillstånd när det gäller godstrafik utanför EU EES?
 10. Vad krävs för att få forska?
 11. Vad är Forskningskravet?

Vad är en Forskningshuvudman?

Med forskningshuvudman avses i etikprövningslagen en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person i vars verksamhet forsk- ningen utförs (2 och 23 §§). När flera forskningshuvudmän medverkar i ett och samma forsknings- projekt ska endast en forskningshuvudman ansöka om etikprövning.

Vad heter Etikprövningsmyndigheten på engelska?

Vad heter Etikprövningsmyndigheten på engelska? Swedish Ethical Review Authority.

När behövs etiskt godkännande?

Planerar du att bedriva att forskning som involverar människor eller behandling av personuppgifter? Då behöver du kanske ansöka om etiskt tillstånd. Här hittar du information om de regler som gäller för etisk prövning i Sverige samt hur prövning går till.

Vad har forskare för ansvar?

Forskare som är huvudansvarig för genomförandet av projektet – kontaktperson. Huvudansvarig forskare ansvarar för att den eller de som lokalt genomför projektet har tillräcklig kompetens för att genomföra projektet på ett för forskningspersonerna säkert sätt och att de har tillräcklig kännedom om god forskningssed.

Vad betyder etikprövningslagen?

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor och biologiskt material från människor. Den innehåller också bestämmelser om samtycke till sådan forskning. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning.

Vad innebär etikprövning?

Syftet med etikprövningslagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Avvägning mellan risker och kunskapsvinster är två faktorer som ska ingå i prövningarna.

Vad är god forskningssed?

En god forskningssed bör främja forskning av hög kvalitet och bla därför både befrämja goda relationer mellan forskare inbördes och mellan forskare och allmänhet, och förebygga och motverka vetenskaplig oredlighet.

Hur fås ett trafiktillstånd?

I förutsättningarna för beviljande av tillståndet ingår bland annat yrkesmässig kompetens, rättshandlingsförmåga, gott anseende, etablering i Finland, intyg över solvens samt behörigt utförande av skyldigheter. Traficom bedömer inte på förhand hur kraven uppfylls och ger inte heller förhandsbeslut.

Vad är specialtillstånd när det gäller godstrafik utanför EU EES?

Ett specialtillstånd utfärdas till utländska transportörer etablerade i ett land som Sverige inte slutit något vägtransportavtal med. Ett specialtillstånd medger en bilateral transport eller transittransport tur och retur till, från eller genom Sverige.

Vad krävs för att få forska?

Hur blir man forskare? När studierna på grundnivå och minst ett års studier på avancerad nivå är avslutade (alltså efter minst 240 hp eller 4 år) är man behörig till forskarutbildning. Utbildningen på forskarnivå är två eller fyra år och leder till licentiat- respektive doktorsexamen.

Vad är Forskningskravet?

Samhället och samhällets medlemmar har därför ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. Detta krav, som här kallas forskningskravet, innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras.