:

Vad är EU s rättsakter?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad är EU s rättsakter?
 2. Vad är en delegerad akt?
 3. Hur går det till när ett beslut tas i EU?
 4. När gick Sverige med i EU och hur gick det till?
 5. Vad är bindande beslut?
 6. Vilka EU rättsakter är direkt tillämpliga?
 7. Hur går det till när en EU lag blir till?
 8. Varför gick Sverige med i EU så sent?
 9. Hur har EU gynnat Sverige?
 10. Hur förhåller sig primärrätt och sekundärrätt till varandra?
 11. Hur stor makt har EU i Sverige?

Vad är EU s rättsakter?

En rättsakt, eller unionsakt, är en rättsregel antagen av Europeiska unionens institutioner, organ eller byråer med unionens fördrag eller andra rättsakter som rättslig grund. Rättsakterna utgör den unilaterala sekundärrätten, en viktig del av unionsrätten.

Vad är en delegerad akt?

En delegerad akt är en icke-lagstiftningsakt som kommissionen har antagit för att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt. Kommissionen samråder också med experter, inbegripet sådana som utsetts av varje medlemsland, innan dessa akter antas.

Hur går det till när ett beslut tas i EU?

När Europaparlamentet fattar beslut sker det genom omröstning bland ledamöterna i parlamentets plenisal. Europaparlamentet fattar beslut med stöd av en majoritet av de som deltar i omröstningen om inget annat anges i EU:s fördrag, alltså reglerna för hur EU ska fungera.

När gick Sverige med i EU och hur gick det till?

I dag har unionen 27 medlemsländer. Sverige gick med 1995 efter en folkomröstning. 19 av EU-länderna har infört euro som valuta. Storbritannien lämnade EU-samarbetet sista januari 2020.

Vad är bindande beslut?

Ett beslut är bindande för dem som det riktar sig till (t. ex. ett enskilt EU-land eller företag) och är direkt tillämpligt. Kommissionen har till exempel antagit ett beslut om EU:s deltagande i organisationer som bekämpar terrorism.

Vilka EU rättsakter är direkt tillämpliga?

En EU-förordning som har trätt i kraft är direkt tillämplig och gäller i alla medlemsländer utan att inkorporeras eller transformeras till nationella rättsregler. Den blir en del av den nationella lagstiftningen genom sitt ikraftträdande.

Hur går det till när en EU lag blir till?

Om EU-kommissionen lämnar ett förslag på ny EU-lag ska Europaparlamentet och ministerrådet fatta beslut om förslaget. Men först sker förberedelser på hemmaplan i EU-länderna. För Sveriges del innebär det att riksdagen och regeringen tar ställning till lagförslaget och hur det skulle påverka Sverige.

Varför gick Sverige med i EU så sent?

Efter Berlinmurens fall hösten 1989 diskuterades frågan om ett medlemskap i EU allt livligare i Sverige. Motsättningarna mellan stormakterna som hade delat Europa under det kalla kriget hade gjort att Sverige fram tills dess inte ansett att ett medlemskap kunde vara förenligt med sin neutralitetspolitik.

Hur har EU gynnat Sverige?

Under 2000-talet har svenska bolag ökat sina direktinvesteringar inom EU, det vill säga gjort etableringar eller köpt upp befintliga bolag. 2017 uppgick det bokförda värdet på dessa investeringar till 1 878 miljarder kronor. Detta gör EU till det viktigaste investeringsområdet för svenska företag.

Hur förhåller sig primärrätt och sekundärrätt till varandra?

Primärrätt och sekundärrätt Fördragen utgör grunden för EU:s verksamhet och kallas primärrätt. Sekundärrätten är den lagstiftning som utgår från fördragens principer och mål och omfattar förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden.

Hur stor makt har EU i Sverige?

Inom vissa områden har EU ensamrätt att fatta beslut. Det gäller till exempel konkurrensregler, fiskekvoter och internationell handel. Inom en del områden har både EU och respektive land rätt att fatta beslut. Det gäller bland annat inom områdena miljö, jordbruk, konsumentskydd, energi, asyl och transport.