:

Vad består nukleinsyror?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad består nukleinsyror?
 2. Vilka två typer av nukleinsyror finns det?
 3. Vilka nukleotider ingår i DNA respektive RNA?
 4. Vilka är komponenterna i en nukleosid?
 5. Vad bygger upp nukleinsyror?
 6. Vad är RNA uppbyggt av?
 7. Vad är puriner och pyrimidiner?
 8. Vilka kväve baser finns i RNA?
 9. Vad bildar adenin cytosin guanin och tymin?
 10. Vad händer när DNA replikeras?
 11. Vilka funktioner har nukleotider i cellen?

Vad består nukleinsyror?

Nukleinsyror (av latinets nucleus, cellkärna) är högmolekylära kemiska föreningar som förekommer naturligt i levande organismer i form av deoxiribonukleinsyra (DNA) och ribonukleinsyra (RNA). Kemiskt sett är nukleinsyror biopolymera makromolekyler – polymer av nukleotider – även kallade polynukleotider.

Vilka två typer av nukleinsyror finns det?

RNA (Ribonucleic acid/ Ribonukleinsyra) och DNA (Deoxyribonucleic acid /deoxyribonukleinsyra). Det finns två typer av nukleinsyror i våra celler. Vilka? You just studied 41 terms!

Vilka nukleotider ingår i DNA respektive RNA?

Kvävebaserna i DNA är adenin (A), tymin (T), guanin (G) och cytosin (C). I RNA är tymin utbytt mot uracil (U). Sockret i DNA är deoxyribos och i RNA ribos.

Vilka är komponenterna i en nukleosid?

En nukleosid är en organisk molekyl bestående av en kvävebas (en purin eller en pyrimidin) och en sockermolekyl (deoxiribos eller ribos). Om man dessutom lägger till en eller flera fosfatgrupper får man en nukleotid som är en byggsten i DNA och RNA.

Vad bygger upp nukleinsyror?

DNA byggs upp av dubbla strängar nukleinsyror De enskilda enheterna av nukleinsyran utgörs av nukleotider. Varje nukleotid består av en sockergrupp (deoxyribos), en fosfatgrupp och en kvävebas. Kvävebasen kan vara antingen adenin, tymin, cytosin eller guanin och förkortas A, T, C, G.

Vad är RNA uppbyggt av?

Molekylen är uppbyggd som en kedja av sammankopplade nukleotider. Varje nukleotid består av en sockermolekyl, ribos, en fosfatgrupp och en kvävebas som kan vara av fyra olika slag. I RNA betecknas kvävebaserna med första bokstaven i namnen: A för adenin, U för uracil, G för guanin och C för cytosin.

Vad är puriner och pyrimidiner?

Puriner är en grupp heterocykliska kväveföreningar. Ämnen i denna grupp är mycket vanliga i celler, där de ingår i DNA och RNA samt fungerar som energibärare. Till skillnad från pyrimidiner har puriner två ringar. Annat nämnvärt är att det i en DNA-molekyl alltid är en purin som sitter ihop med en pyrimidin.

Vilka kväve baser finns i RNA?

RNA byggs upp av en sträng nukleinsyra RNA är enkelsträngat, nukleotiderna i RNA innehåller sockermolekylen ribos istället för deoxyribos och kvävebasen uracil (U) istället för tymin (T). Det finns i huvudsak tre sorters RNA i cellen som är direkt inblandade när en gen översätts till ett protein.

Vad bildar adenin cytosin guanin och tymin?

DNA-spiralen är en dubbelsträngad molekyl som är uppbyggd av nukleotider. De två DNA-strängarna binds samman via nukleotidernas kvävebaser. Kvävebaserna adenin (A) och tymin (T) binder alltid till varandra och bildar basparet A-T. Kvävebaserna guanin (G) och cytosin (C) binder till varandra och bildar basparet G-C.

Vad händer när DNA replikeras?

Replikation eller replikering är den process som dubblerar DNA-molekylen vid celldelningen så att en kopia av molekylen kan hamna i varje dottercell. På så sätt förs den genetiska informationen vidare från cellgeneration till cellgeneration.

Vilka funktioner har nukleotider i cellen?

Nukleotiderna har en central roll i cellens funktion genom att vara energibärare och beståndsdelar i DNA och RNA. Det är viktigt att mängden nukleotider är reglerad i cellen - det finns flera sjukdomar som beror på felaktiga nukleotidnivåer.