:

Vilken byggnadsdel har störst klimatpåverkan?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vilken byggnadsdel har störst klimatpåverkan?
  2. I vilken del av byggprocessen sker den största miljöpåverkan?
  3. I vilket skede av byggprocessen är miljöpåverkan hos en byggnad störst?
  4. Hur kan miljöpåverkan från byggnader begränsas?
  5. Vilken påverkan har byggbranschen på miljön?

Vilken byggnadsdel har störst klimatpåverkan?

Byggprocessens klimatpåverkan är till stor del kopplat till produktion av materialen. Betong i grund, garage och källare är det material som står för störst andel av materialens klimatpåverkan. Enbart fabriksbetongen står för 22 procent.

I vilken del av byggprocessen sker den största miljöpåverkan?

Intressant att notera är att vid nyproduktion av flerbostadshus är byggprocessens utsläpp av CO2-ekv1) under själva byggandet ofta större än under byggnadens driftsfas räknat på en analysperiod på 50 år.

I vilket skede av byggprocessen är miljöpåverkan hos en byggnad störst?

Med en LCA kan du ta reda på i vilket skede av en byggnads livscykel en viss miljöpåverkan är som störst. Resultatet kan du sedan använda för att projektera och bygga med mindre miljöpåverkan.

Hur kan miljöpåverkan från byggnader begränsas?

Olika material har sina för- och nackdelar samt sina risker. Vid de val byggherren gör för att minska en byggnads klimatpåverkan måste samtidigt de tekniska egenskapskraven uppfyllas, oavsett val av stommaterial. Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av Sveriges klimat- utsläpp.

Vilken påverkan har byggbranschen på miljön?

Bygg och fastighetssektorn svarade 2019 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror.