:

Vilka möjligheter och hot med för IT och informationssamhället?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vilka möjligheter och hot med för IT och informationssamhället?
 2. Vad ingår i media?
 3. Vad är ett informationssamhälle?
 4. Vilka kompetenser är viktiga att ha i det moderna informationssamhället för att undvika riskerna och de negativa aspekterna?
 5. Varför det är särskilt viktigt i dagens informationssamhälle?
 6. När började IT revolutionen?
 7. Vad är massmedias uppgift i samhället?
 8. Vad är en traditionell media?
 9. Vilka fördelar finns i dagens informationssamhälle?
 10. Vad är ett postindustriellt samhälle?
 11. Vad är ett kunskapssamhälle?
 12. Vad är skillnaden mellan industrisamhälle och tjänstesamhälle?
 13. Vilket år var den industriella revolutionen?
 14. Vad är mediernas uppgift?

Vilka möjligheter och hot med för IT och informationssamhället?

IT-utvecklingen innebär att möjligheterna att sprida och komma åt information radikalt förbättras. Därmed förändras förutsättningarna för massmedierna. De traditionellt strikta gränserna mellan olika medieformer, och mellan massmedier å ena sidan och IT och datakommunikation å den andra, är i dag på väg att upplösas.

Vad ingår i media?

Genom olika media förmedlas information av olika slag med syfte att upplysa, påverka, väcka intresse, skapa avsky, öka kunskaperna, sälja något, och så vidare. Några exempel på vanliga medier idag är: internet (inkl. sociala medier), radio, tv, tidningar, böcker och film.

Vad är ett informationssamhälle?

Informationssamhället (även kallat IT-samhället) betyder att människans hantering av information i hög grad ersätter, mycket fysiskt arbete. Besläktade uttryck är IT-samhället, Kunskapssamhället, Kommunikationssamhället och det äldre Postindustriella samhället.

Vilka kompetenser är viktiga att ha i det moderna informationssamhället för att undvika riskerna och de negativa aspekterna?

Dock finns det vissa farhågor och utmaningar trots de fantastiska förändringarna....Några enkla tumregler för att hantera konflikter och tvister är att:

 • Fokusera på sakfrågan.
 • Fokusera på lösningar.
 • Fokusera på framtiden.
 • Vara samarbetsvillig.
 • Visa tillit och respekt.
 • Tydliggöra ställningstaganden och uppfattningar.

Varför det är särskilt viktigt i dagens informationssamhälle?

I och med informationssamhället nås vi idag av en allt ökande mängd information via en rad medier. Därmed ökar även behovet av källkritik. Syftet med studien var att synliggöra och diskutera lärares uppfattningar om undervisning i källkritik inom de samhällsorienterande ämnena.

När började IT revolutionen?

Om tjänstesamhället är ett kontorssamhälle, med fortsatt fokus på varuproduktion, där tjänsteutövningen endast är ett stöd för produktionen av varor, då har Industriförbundet rätt. Men IT-revolutionen har på 1990-talet förändrat tjänsteutövningen bort från kontorsarbetet i riktning mot affären.

Vad är massmedias uppgift i samhället?

Ett massmedium (plural: massmedier hellre än massmedia) är alla medel, kommunikationsmedier, eller personer som för ut information till ett flertal människor. Massmedia används ofta nu i nutida samhälle för att sprida mycket information till ett flertal människor genom olika källor.

Vad är en traditionell media?

"Gammelmedia" är ett begrepp för etablerade medier som tidningar, radio och TV i sin traditionella form. Begreppet uppkom i början på 2000-talet för att särskilja de traditionella medierna från utvecklingen på internet med bloggar, internetforum och andra sociala medier.

Vilka fördelar finns i dagens informationssamhälle?

Den allra främsta fördelen är onekligen den lättillgängliga samhällsinformationen som går att få tag på genom några få knapptryck. Vi kan också snabbt och smidigt få tag i telefonnummer och besöksadresser både till privatpersoner och myndigheter.

Vad är ett postindustriellt samhälle?

Postindustriellt samhälle kallas det stadium i samhällsutvecklingen som följer efter industrisamhället. Post betyder efter på latin. Det postindustriella samhället är ett tjänstesamhälle som också kallas informationssamhälle och kunskapssamhälle.

Vad är ett kunskapssamhälle?

Ett kunskapssamhälle är ett samhälle som anser kunskap som en grundläggande del för dess utveckling och framsteg. För att göra detta underlättar dessa samhällen tillgång till utbildning. Ett kunskapssamhälle är därför det samhälle vars grundläggande element för utveckling och framsteg är kunskap.

Vad är skillnaden mellan industrisamhälle och tjänstesamhälle?

Om man med Industriförbundet beskriver tjänsteutövning som en sorts produktion – tjänsteproduktion – och betonar det komplexa samspelet mellan varor och tjänster, så kan man mycket väl se tjänstesamhället som en utvecklad variant av industrisamhället.

Vilket år var den industriella revolutionen?

1760Industrial Revolution / Startdatum

Vad är mediernas uppgift?

Mediernas ansvar Nyhetsmediernas ansvar är att granska och ge människor en så sann och objektiv uppfattning om vår omvärld som möjligt. Nyhetsmedier har alltså som uppgift att förmedla nyheter till allmänheten. Men nyhetsredaktionen måste tilltala både läsarna och ägarna.