:

Vad händer om man bryter mot yttrandefrihetsgrundlagen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer om man bryter mot yttrandefrihetsgrundlagen?
  2. Hur gammal är yttrandefrihetsgrundlagen?
  3. Var går gränsen för våra politiska fri och rättigheter?
  4. Vad bryter mot yttrandefrihet?
  5. Vilken är vår äldsta grundlag?
  6. Vilket år kom tryckfrihetsförordningen?
  7. Vad hotar yttrandefriheten?
  8. Vad menas med rörelsefrihet?
  9. Vilka begränsningar har yttrandefriheten och varför?

Vad händer om man bryter mot yttrandefrihetsgrundlagen?

Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 5 §. I lag får det föreskrivas straff för den som bryter mot en föreskrift i lag som har meddelats med stöd av 4 eller 6 §. Lag ().

Hur gammal är yttrandefrihetsgrundlagen?

Yttrandefrihetsgrundlagen (), ofta förkortad YGL, är den yngsta av Sveriges grundlagar, och togs i bruk 1992.

Var går gränsen för våra politiska fri och rättigheter?

Det är till exempel här det står att alla medborgare har yttrandefrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. Det är också här det tas upp exempelvis att dödsstraff och diskriminering på grund av etniskt ursprung, hudfärg, sexuell läggning eller kön inte är tillåtet i Sverige.

Vad bryter mot yttrandefrihet?

Som exempel på sådana överträdelser kan nämnas uttalanden som utgör förtal eller hets mot folkgrupp. Även otillåten efterforskning av medias källor eller vissa former av brott mot tystnadsplikt omfattas av Justitiekanslerns behörighet. Det är dock inte alla uttalanden som omfattas av TF och YGL.

Vilken är vår äldsta grundlag?

Successionsordningen är från 1810 och är äldst av grundlagarna, den tillkom då huset Bernadotte gjordes till arvingar av Sveriges tron. I lagen regleras tronföljden till att gälla ättlingar till Jean Baptiste Bernadotte, som blev kung med namnet Karl XIV Johan.

Vilket år kom tryckfrihetsförordningen?

År 1766 väckte Sverige uppseende genom att som första land i världen anta en lag som reglerade rätten till det fria ordet – Tryckfrihetsförordningen. Tryckfrihetsförordningen bestod av två delar: Rätten för alla att publicera tankar, fakta och idéer i tryck.

Vad hotar yttrandefriheten?

Yttrandefriheten är idag under allt större hot i många delar av världen och konstnärer och kulturutövare är i flera fall särskilt utsatta. Antalet övergrepp har ökat, vilket är något som konstaterats av såväl UNESCO som Freemuse och PEN, organisationer som arbetar för att säkra konstnärlig frihet och yttrandefrihet.

Vad menas med rörelsefrihet?

RörelsefrihetRörelsefrihet är frihet att röra sig inom en stat samt frihet att lämna staten.

Vilka begränsningar har yttrandefriheten och varför?

I alla rättsstater, även de som klassas som demokratiska, finns det dock begränsningar för yttrandefriheten, varierande mellan olika länder. Till exempel har de flesta länder förbjudit hot om våld, kränkning, personangrepp, förtal, diskriminering och program mot mobbning (som även omfattar ord) finns.