:

Vad krävs för hemlig telefonavlyssning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för hemlig telefonavlyssning?
  2. Är avlyssning lagligt?
  3. Vilka tvångsmedel finns?
  4. Vad är syftet med straffprocessuella tvångsmedel?
  5. Vad är hemlig kameraövervakning?

Vad krävs för hemlig telefonavlyssning?

Ett tillstånd om hemlig dataavläsning ska innehålla ett antal uppgifter, däribland uppgift om vilken tid tillståndet avser, uppgift om vilket avläsningsbart informationssystem tillståndet avser samt vilken typ av uppgift som får läsas eller tas upp.

Är avlyssning lagligt?

Bestämmelsen om olovlig avlyssning framgår av 4 kap. 9 a § brottsbalken. Straffet för den som döms för olovlig avlyssning är böter eller fängelse i högst två år. För att det ska röra sig om olovlig avlyssning krävs att man i hemlighet spelar in ett samtal mellan andra personer.

Vilka tvångsmedel finns?

Gripande, anhållande och häktning är exempel på tvångsmedel, liksom husrannsakan, kroppsvisitation och beslag. Även hemlig teleavlyssning och liknande räknas som tvångsmedel.

Vad är syftet med straffprocessuella tvångsmedel?

Straffprocessuella tvångsmedel har till ändamål att hjälpa förundersökningen och rättegången, eller att säkerställa verkställighet av dom i brottmål. Tvångsmedel får inte användas för andra syften än dessa.

Vad är hemlig kameraövervakning?

1 § Hemlig kameraövervakning innebär att fjärrstyrda TV kameror, andra optisk elektroniska instrument eller därmed jämförbara utrustningar används för optisk personövervakning vid förundersökning i brottmål, utan att upplysning om övervakningen lämnas.