:

Vad är spänningssatt?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad är spänningssatt?
 2. Hur betecknas Elsäkerhetsverkets föreskrifter?
 3. Vilken av följande ska göra Elsäkerhetsplaneringen?
 4. Vad får man göra med auktorisation B?
 5. Vad bör man tänka på om man ska parkera maskinen i närheten av en kraftledning?
 6. Vem har enligt ellagen och föreskrifter ansvaret för anläggningens utförande och skötsel?
 7. Vad gör en Eldriftledare?
 8. Kan man till fullo lita på Elsäkerhetsplaneringen?
 9. Vad krävs och vad får man göra med en begränsad behörighet B?
 10. Vad innebär en A fullständig auktorisation jämfört med B och Al?
 11. Vad är säkerhetsavståndet till en 55 000 volts kraftledning?

Vad är spänningssatt?

En anläggning anses som tagen i bruk när den är spänningssatt med sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för person eller egendom. Detta gäller även om den har spänningssatts tillfälligt t. ex. för provdrift.

Hur betecknas Elsäkerhetsverkets föreskrifter?

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:2) och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar. Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1) och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.

Vilken av följande ska göra Elsäkerhetsplaneringen?

Arbetsgivarens ansvar vid elsäkerhet Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren göra allt som behövs för att arbetstagaren inte ska utsättas för olycksfall eller ohälsa. Elsäkerhetsplanering är en viktig del av ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vad får man göra med auktorisation B?

B-auktorisation omfattar elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar begränsat till arbete i befintlig gruppledning som innebär: att sätta upp och flytta ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar.

Vad bör man tänka på om man ska parkera maskinen i närheten av en kraftledning?

Stolpen kan skadas allvarligt så att ledningen kan falla ner. Klättra aldrig upp på ett fordon eller en maskin under en kraftledning. Det är förbjudet att parkera fordon och maskiner närmare än 10 meter från ledningen. Tanka aldrig ett fordon eller en maskin närmare än 60 meter från en kraftledning.

Vem har enligt ellagen och föreskrifter ansvaret för anläggningens utförande och skötsel?

Det är innehavaren som ansvarar för att elanläggningen är säker. Ansvaret innebär bland annat att regelbundet kontrollera anläggningen och hålla koll på vilka lagar och regler som gäller. Innehavaren är antingen den som äger elanläggningen eller den som använder den.

Vad gör en Eldriftledare?

En eldriftledare är en person som planerar och ansvarar för den elektriska anläggningen vid normal drift, arbete och störning.

Kan man till fullo lita på Elsäkerhetsplaneringen?

5 § För varje arbete där det finns elektrisk fara skall det finnas en elsäkerhetsplanering. I planeringen skall det ingå att utse vem eller vilka som skall säkerställa att säkerhetsåtgärder vidtas. Den som utför planeringen skall ha sådana kunskaper att planeringen ger betryggande säkerhet mot elektrisk fara.

Vad krävs och vad får man göra med en begränsad behörighet B?

B Begränsad auktorisation

 • att installera och flytta ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar,
 • att fast ansluta elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen, samt.

Vad innebär en A fullständig auktorisation jämfört med B och Al?

A står för fullständig auktorisation och omfattar därför alla elinstallationsarbeten. AL står för auktorisation lågspänning och omfattar därmed alla elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar. B ger begränsad auktorisation.

Vad är säkerhetsavståndet till en 55 000 volts kraftledning?

Vertikalt ned från kraftledningens lina ska säkerhetsavståndet vara minst 5,5 meter. Horisontellt ut från kraftledningens lina är säkerhetsavståndet minst 6,5 meter. Det är ett absolut minimiavstånd och beroende på erfarenhet eller maskiner och verktyg kan avståndet behöva ökas.