:

Hur långt från huset får man bygga attefallshus?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur långt från huset får man bygga attefallshus?
  2. Hur nära prickad mark får man bygga?
  3. Hur stor del av en tomt får bebyggas?
  4. Hur nära får byggnader stå?
  5. Hur nära huset får man bygga?
  6. Får man bygga 2 hus på en tomt?

Hur långt från huset får man bygga attefallshus?

Husen får byggas utan bygglov om de byggs 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen. Bygget av ett attefallshuset måste anmälas till kommunen, även om det inte krävs något bygglov.

Hur nära prickad mark får man bygga?

Det får alltså uppföras även på prickmark. Däremot får det inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte grannen skriftligen medgivit det. Det går inte att medgivande för placering närmare än 4,5 meter från allmän plats (som parkmark eller gatumark) inom detaljplanerat område.

Hur stor del av en tomt får bebyggas?

Oftast föreskrivs att en femtedel (1/5) del av tomtens areal får bebyggas. FRÅGA: Hur många våningar får jag bygga till? SVAR: Svaret finns i detaljplanen. Oftast står beteckningen BF1 vilket betyder ”Byggnad fristående 1 våning” eller BF2 vilket betyder ”Byggnad fristående 2 våningar”.

Hur nära får byggnader stå?

Regler om skydd mot brandspridning mellan byggnader finns i BBR avsnitt 5:61. I korthet innebär det att byggnader antingen ska placeras på ett avstånd av minst åtta meter ifrån varandra eller förses med en brandteknisk konstruktion i form av brandcellsgräns eller brandvägg.

Hur nära huset får man bygga?

Man får bygga hus 4,5 meter från tomtgränsen. Vill man bygga närmare tomtgränsen måste man fråga grannen och motsätter sig grannen detta kan en bygglovsansökan skickas in till kommunen.

Får man bygga 2 hus på en tomt?

Utom detaljplan kan du, om du har en tillräckligt stor tomt, bygga ytterligare ett hus till. Det finns inga generella regler för hur många hus du får lov att bygga på en tomt utom plan. Man brukar dock säga att det inte får lov att finnas fler än två till tre bostadshus/-lägenheter på en småhusfastighet.