:

Vem äger ett dike?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vem äger ett dike?
  2. Varför diken?
  3. Vad gäller för diken?
  4. Vad räknas som dike?
  5. Varför utdikning?
  6. Vad är ett Överdike?
  7. Får man gräva diken?
  8. Vad är dikesrensning?

Vem äger ett dike?

Den som äger ett dike, en invallning eller annan vattenanläggning ansvarar för den. Gemensamma anläggningar ägs och förvaltas ofta av samfälligheter. De regler som gällde när anläggningen skapades gäller fortfarande om inga nya beslut eller överenskommelser finns.

Varför diken?

Dikena är därför oerhört viktiga för vägens funktion. Om diken upphör att fungera samlas vatten som leder till en fuktig och porös vägbana. Diket ska ha sådan bottenlutning och jämnhet att vatten inte ansamlas. Lutningen på vägslänten och yttersläntens släntlutning anpassas till jordartens finkornhalt.

Vad gäller för diken?

Ett dike anlades på en gård på 50-talet, men nu är gården avstyckad. Vad gäller för diket? Det finns ingen förrättning. Om inte annat finns överenskommet så hör diket till den fastighet där det ligger, och respektive fas- tighet har ansvar för att underhålla diket.

Vad räknas som dike?

Ett dike är en mänskligt skapad anordning i marken avsedd att dränera överskottsvatten från exempelvis åkrar, skogsmark, vägar och järnvägar. Man skiljer på öppna diken och täckdiken.

Varför utdikning?

Ända sedan 1800-talet har man grävt diken i Sverige för att leda bort vatten. Genom att dika ut mark har människor skapat mer odlingsyta och ökat produktiviteten i skogen. Men utdikning leder till att många våta livsmiljöer i skog och mark försvinner och att den biologiska mångfalden minskar.

Vad är ett Överdike?

Överdike, utförs där det finns risk att nedrinnande ytvatten från högre liggande mark kan skada en skärningsslänt genom t ex erosion. Ett överdike bör placeras 1-5 m från slänt- krön. Är risken stor för erosion eller svallisbildning ska avståndet vara minst 3 m.

Får man gräva diken?

Det är både förbjudet att gräva nya diken och lägga igen befintliga utan dispens. Staten tycker i stort att infrastrukturen för vatten i odlingslandskapet ska konserveras. Men ett nytt domslut ger vägledning för den som vill lägga igen ett dike.

Vad är dikesrensning?

Dikesrensning är en åtgärd där du rensar gamla diken ned till den gamla dikesbottnen. Skyddsdiken däremot ska du inte rensa. I många fall krävs samråd med Skogsstyrelsen minst sex veckor innan du påbörjar dikesrensning.