:

När inträder strandskydd?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. När inträder strandskydd?
 2. Vem kan ansöka om strandskyddsdispens?
 3. Vad är Strandskyddsdispens?
 4. Vem kan överklaga Strandskyddsdispens?
 5. Vilka vattendrag omfattas av strandskydd?
 6. Hur nära tomtgräns får man bygga en brygga?
 7. Hur svårt är det att få Strandskyddsdispens?
 8. Vad får man göra utan strandskyddsdispens?
 9. När behövs inte Strandskyddsdispens?
 10. Vad får man göra på strandskyddad tomt?
 11. Vad menas med Strandrätt?
 12. Vem får bygga brygga?
 13. Vad är en Tomtplatsavgränsning?
 14. Kan man få bygglov utan att ha fått strandskyddsdispens?

När inträder strandskydd?

Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet. Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Du hittar strandskyddsreglerna i 7 kap. 13–18 h §§ miljöbalken.

Vem kan ansöka om strandskyddsdispens?

Strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. Lagstiftaren har utgått från att restriktivitet därför alltid ska gälla för dispenser. Trots förbuden inom strandskyddsområdet så finns möjlighet att söka om dispens om det finns särskilda skäl. Strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse.

Vad är Strandskyddsdispens?

för att få dispens från strandskyddet krävs ett särskilt skäl enligt lagen, och att syftet med strandskyddet inte påverkas negativt. syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Vem kan överklaga Strandskyddsdispens?

Även vissa ideella föreningar vars mål är att tillvarata frilufts-, naturvårds- och miljöskyddsintressen har rätt att överklaga beslut om strandskyddsdispens. Kommunen kan överklaga ett beslut om dispens som har upphävts efter över- klagande eller överprövning om det är kommunen som själv har sökt dispens.

Vilka vattendrag omfattas av strandskydd?

Vad som menas med ordet vattendrag har inte definierats i lag men enligt praxis är till exempel vattenförande bäckar sådana vattendrag som omfattas av strandskydd, även om det tidvis är ont om vatten i dem (se MÖD 2008:36 och MÖD 2012:4).

Hur nära tomtgräns får man bygga en brygga?

– Jag hoppas att vi är på vår tomt, men enligt lag finns det inget hinder att placera en brygga intill grannens tomtgräns, säger Mijac, som själv äger ett byggbolag.

Hur svårt är det att få Strandskyddsdispens?

– Många tror att det är svårt att få strandskyddsdispens. Vår statistik visar att de flesta som söker har sådana särskilda skäl som krävs för dispens, säger Anne-Li Fiskesjö, miljövårdsdirektör på Länsstyrelsen i Sörmlands län, i ett uttalande. Men elva av de 141 besluten hävdes senare av länsstyrelsen.

Vad får man göra utan strandskyddsdispens?

Vissa åtgärder är dock tillåtna att göra utan att du har strandskyddsdispens....Jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske — särskilda regler

 • byggnaden eller åtgärden behövs för näringen.
 • byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddszonen.
 • byggnaden är inte utformad för boende.

När behövs inte Strandskyddsdispens?

Vissa åtgärder är dock tillåtna att göra utan att du har strandskyddsdispens. För jordbruk, skogsbruk och fiske finns särskilda regler. Även för större områden, t ex i en detaljplan, gäller speciella regler.

Vad får man göra på strandskyddad tomt?

Att bygga, göra anordning eller ändra på något inom strandskyddsområde är oftast förbjudet. Om det finns särskilda skäl kan du i vissa fall tillåtelse, så kallad dispens. Vissa åtgärder är dock tillåtna att göra utan att du har strandskyddsdispens. För jordbruk, skogsbruk och fiske finns särskilda regler.

Vad menas med Strandrätt?

Strandrätt kallas den rätt över strandade fartyg eller på stranden uppkastat gods, vilken i äldre tid ansågs tillkomma den stat, inom vars område strandningen ägt rum eller godset påträffats, stundom också inbyggarna vid kusten.

Vem får bygga brygga?

Du får oftast anlägga en enskild brygga utan bygglov. Enligt domstolsfall räknas en brygga som enskild så länge det inte är tio båtar eller fler som ska kunna förtöjas. Om bryggan har plats för fler än 10 båtar är den bygglovspliktig.

Vad är en Tomtplatsavgränsning?

I ett beslut om strandskyddsdispens krävs att det ingår en avgränsning av den tomtplats eller den mark som får användas. Avgränsningen ska framgå av beslutet och markeras på en karta.

Kan man få bygglov utan att ha fått strandskyddsdispens?

Att bygga, göra anordning eller ändra på något inom strandskyddsområde är oftast förbjudet. Om det finns särskilda skäl kan du i vissa fall tillåtelse, så kallad dispens. Vissa åtgärder är dock tillåtna att göra utan att du har strandskyddsdispens. För jordbruk, skogsbruk och fiske finns särskilda regler.